Υπάλληλοι τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης  (Δ.Α.Ο. & Α. Μ.Ε.Θ.) είναι ο Δρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος (Τηλέφωνο: 2313-330-304 και Ηλεκτρονική Δ/νση: A.Saropoulos@pkm.gov.gr

Αρμόδιοι Υπάλληλοι – Φυτοϋγειονομικοί Ελεγκτές της στήλης 4 του Παραρτήματος του άρθρου 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) 101137/06.10.2011  (Β΄ 2384) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Κ.Υ.Α.  6148/84029/13.06.2018  (Β΄ 2557) είναι οι ακόλουθοι:

ο Προϊστάμενος του  Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ.Α.Ο. & Α. Μ.Ε.Θ.
Νικόλαος Κυριακού (Τηλέφωνο: 2313 330 321 και Ηλεκτρονική Δ/νση: N.Kiriakou@pkm.gov.gr )

και οι  υπάλληλοι του Τμήματος: