ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

23 Φεβρουαρίου 2022: Ι. «Χρήση ιδιοπαραγόμενου πατατόσπορου» & ΙΙ. «Φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις σήμανσης κονδύλων πατάτας φαγητού»

19 Μαρτίου 2021: «Κατευθυντήριες οδηγίες επί της διαδικασίας έκδοσης φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων για τον σπόρο προς σπορά ρυζιού που παράγεται στη χώρα»…

08 Φεβρουαρίου 2021: «Κατευθυντήριες οδηγίες επί της διαδικασίας έκδοσης φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων για τον βαμβακόσπορο που παράγεται στη χώρα»…

28 Ιανουαρίου 2021: «BREXIT: Εισαγωγές και εξαγωγές φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο – Θέματα Φυτοϋγείας»…

18 Ιανουαρίου 2021: «Προμήθεια φυτών προς φύτευση και υποχρέωση έκδοσης φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων από τις 14 Δεκεμβρίου 2019»…

22 Δεκεμβρίου 2020: BREXIT «Αποστολή των Εκτελεστικών Κανονισμών (ΕΕ) 2020/2210 και 2020/2211 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2020…

19 Φεβρουαρίου 2020: «Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2072 για τη θέσπιση ενιαίων όρων για την εφαρμογή του νέου κανονισμού για τη φυτοϋγεία (ΕΕ) 2016/2031»…

07 Φεβρουαρίου 2020: «Τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017»…

27 Ιανουαρίου 2020: «Επιβλαβείς Οργανισμοί Προτεραιότητας – Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1702 της Επιτροπής της 1ης Αυγούστου 2019»….

13 Νοεμβρίου 2019: «14η Δεκεμβρίου 2019: Εφαρμογή Νέου Φυτοϋγειονομικού Καθεστώτος στην ΕΕ. Προδιαγραφές Μορφοτύπου Φυτοϋγειονομικού Διαβατηρίου»….

11 Οκτωβρίου 2019:«Τροποποίηση των Παραρτημάτων Ι έως V του άρθρου 26 του Προεδρικού Διατάγματος 365/2002 (Α΄ 307)»…