Ιό της μωσαΐκωσης:

(Pepino mosaic virus)

Pepino mosaic virus: Αποστολή της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2020/1549 της Επιτροπής της 22ας Οκτωβρίου 2020..