QR Code

Wood2Wood (4/6/2024)

Πρόγραμμα: HORIZON EUROPE

Τίτλος έργου: Αντιμετώπιση των προκλήσεων και εκμετάλλευση των ευκαιριών από τη διαχείριση των απορριμμάτων ξύλου.

Ακρωνύμιο: Wood2Wood

Θεματικό πεδίο ενδιαφέροντος: Κυκλική οικονομία σε βιομηχανίες διεργασιών: Ανακυκλώνοντας μεγάλους όγκους δευτερογενών πόρων.

Site: https://cordis.europa.eu/project/id/101138789

PROJECT SOCIAL MEDIA ACCOUNTS:

Linkedin: https://www.linkedin.com/posts/wood2wood-project_horizoneurope-activity-7166111522555969536-BF08/

Περίληψη έργου:

Το έργο W2W (Wood to Wood) στοχεύει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και την εκμετάλλευση των ευκαιριών που σχετίζονται με τη διαχείριση των απορριμμάτων ξύλου. Υπογραμμίζει την αυξανόμενη ζήτηση για ξύλο στην Ευρώπη και τη δυνατότητα ανακύκλωσης απορριμμάτων ξύλου ως οικονομική πηγή πρώτης ύλης. Η παρουσία προσθέτων, ρύπων και μολυσματικών υλικών στα απόβλητα ξύλου περιπλέκει τις διαδικασίες ανακύκλωσης, απαιτώντας περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη. Οι τρέχουσες στρατηγικές διαχείρισης απορριμμάτων ξύλου δίνουν προτεραιότητα στην υγειονομική ταφή και την ανάκτηση ενέργειας έναντι της ανάκτησης υλικών. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, το έργο W2W προτείνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που αποτελείται από προηγμένες τεχνολογίες διαχωρισμού και ταξινόμησης, διαδικασίες και τεχνολογίες ανακύκλωσης, ψηφιακά εργαλεία για τη βελτίωση των κυκλικών ροών δευτερογενών υλικών και ένα υποστηρικτικό πλαίσιο της αγορά και της σχετικών πολιτικών.

Η ολιστική προσέγγιση του W2W θα μειώσει τη ζήτηση για παρθένα υλικά, θα μειώσει την ποσότητα των απορριμμάτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής ή σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης, θα επιτρέψει τη δημιουργία νέων προϊόντων προστιθέμενης αξίας από απόβλητα και θα υποστηρίξει τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία, όπου τα υλικά επαναχρησιμοποιούνται και επαναχρησιμοποιούνται συνεχώς, παρατείνοντας την ωφέλιμη ζωή τους.

Το όραμα του W2W θα υλοποιηθεί μέσω ενός συνόλου στόχων που έχουν σχεδιαστεί για παραγωγή διαφόρων προϊόντων με βάση το ξύλο και είναι οι παρακάτω:

1ος Στόχος: Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις των διαφόρων φορέων που εμπλέκονται στο έργο, τον χαρακτηρισμό και την ταξινόμηση του ξύλου, τις τεχνολογίες αξιοποίησης και διαχείρισης ξύλου, τις αρχές κοινής χρήσης δεδομένων και μεθόδους εκτίμησης επιπτώσεων.

2ος Στόχος: Βελτίωση των δυνατοτήτων διαχωρισμού των μηχανισμών διαλογής ξύλου σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές και τεχνικές παραμέτρους αξιοποίησης.

3ος Στόχος: Ανάπτυξη βιώσιμων και καινοτόμων τεχνολογιών για την ανακύκλωση απορριμμάτων, όπως διαφόρων χημικών διεργασιών και βιοαποκατάστασης και αξιοποίηση ενέργειας, αερίου και τέφρας για την προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, της μείωσης των αποβλήτων και της βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων.

4ος Στόχος: Ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων και ψηφιακών εργαλείων για την ενσωμάτωση της κυκλικής διαδικασίας και των προηγμένων αξιολογήσεων βιωσιμότητας σε όλη τη διαδικασία της σχετικής επεξεργασίας.

5ος Στόχος: Επικύρωση τεχνολογιών/λύσεων σε 3 περιπτώσεις χρήσης, που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές αλυσίδες αξίας, στους τομείς των κατασκευών, του χαρτοπολτού και του χαρτιού και των χημικών.

6ος Στόχος: Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση βιώσιμων πρακτικών σε βιομηχανίες μέσω ανάπτυξης δεξιοτήτων, προγραμμάτων συνεργασίας κατάρτισης, ανάπτυξης ικανοτήτων, συνεισφορών σε πρότυπα και συστήματα πιστοποίησης, επιρροή πολιτικής και επιχειρηματικά μοντέλα σε κυκλικές και βιώσιμες διαδικασίες.

Δράσεις Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

Οι δράσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αφορούν κυρίως τα παρακάτω

  • Διαχείριση Έργου και Συντονισμός

Όλοι οι εταίροι θα συντονίσουν και θα διαχειριστούν το έργο, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης ποιότητας και της διαχείρισης κινδύνου. Θα προετοιμάζουν εκθέσεις, θα οργανώνουν συναντήσεις, θα χειρίζονται τον οικονομικό συντονισμό, θα επικοινωνούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα διατηρούν εργαλεία συνεργασίας, θα εφαρμόζουν διαδικασίες Ελέγχου Ποιότητας, θα μετριάζουν τους κινδύνους και θα διαχειρίζονται το εξωτερικό σύμβουλο για οδηγίες και επικύρωση των σχετικών ενεργειών.

Επιπλέον, όλοι οι εταίροι θα διαχειριστούν τις τεχνολογικές πτυχές του έργου, διασφαλίζοντας την ομαλή τεχνική συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ των πακέτων εργασίας και των εργασιών. Τέλος, θα διαχειρίζονται τις νομικές και ηθικές πτυχές του έργου, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με ο GDPR και της ισορροπίας των φύλων.

  • Πλαίσιο Μετασχηματισμού για επαναχρησιμοποίηση των Απορριμμάτων Κατεδάφισης

Αρχικά θα διεξαχθεί λεπτομερής ανάλυση για τον εντοπισμό των διαφόρων ενδιαφερομένων φορέων (και τις αλληλεπιδράσεις τους), όπως των ιδιοκτητών/παραγωγών απορριμμάτων ξύλου, των παρόχων τεχνολογίας, των ανακυκλωτών, των τελικών χρηστών προϊόντων, των δημόσιων αρχών και των παραγόντων τυποποίησης. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί μία μελέτη για τον χαρακτηρισμό και την ταξινόμηση του ξύλου σε επίπεδο χώρας που θα προτείνει ένα κοινό σύστημα ταξινόμησης για τη διαχείριση ανακυκλωμένου ξύλου. Αυτό είναι σημαντικό για την ανάπτυξη προτύπων και κανονισμών για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της βιωσιμότητας των προϊόντων ανακυκλωμένου ξύλου.

Τέλος, θα σχεδιαστεί ένα μοντέλο κοινής χρήσης των δεδομένων του W2W, το οποίο θα υποστηρίξει την ανάπτυξη του Digital Product Passport (DPP) και θα διασφαλίσει την ποιότητα των δεδομένων, την επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και την αυξημένη εμπιστοσύνη στον κύκλο ζωής των υλικών. Αυτό στοχεύει στην επίτευξη αποτελεσμάτων έργων υψηλής ποιότητας, χαμηλού κινδύνου και μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας.

  • Διαχείριση Ροών Αποβλήτων

Θα πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για τον διαχωρισμό και τη διαλογή των απορριμμάτων κατασκευών και κατεδάφισης (CDW) σε διαφορετικά επίπεδα (εργοτάξιο, περιφερειακό και πόλη/αστικό). Στόχος είναι η προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης διαχείρισης των απορριμμάτων. Η ανάλυση θα επικεντρωθεί στη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης των σωματιδίων ξύλου και στην αξιολόγηση του επενδυτικού κόστους για ιδιωτικά κέντρα ανακύκλωσης. Επιπλέον, θα γίνει συμπερίληψη απαιτήσεων άδειας για την εγκατάσταση του συστήματος διαλογής.

  • Ροές Υλικών και Πιλοτικές Δραστηριότητες

Θα λάβει χώρα η τελική επικύρωση και αξιολόγηση βιωσιμότητας του συνολικού συστήματος διαδοχικής αξιοποίησης των απορριμμάτων κατασκευών και κατεδάφισης (CDW) και η προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της ανακύκλωσης των απορριμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα των προηγούμενων πακέτων εργασίας για τη βελτιστοποίηση των ανταλλαγών υλικών και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η συνολική βιωσιμότητα θα αξιολογηθεί χρησιμοποιώντας μηχανισμούς ελέγχου και έναν δείκτη απόδοσης που θα αξιολογεί τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του συστήματος αξιοποίησης. Αυτός ο δείκτης θα λάβει υπόψη έξι βασικές διαστάσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας.

  • Μεγιστοποίηση επιπτώσεων και αύξηση της ανταγωνιστικότητας

Θα λάβουν χώρα ενέργειες για τη διάδοση και την κοινοποίηση των επιτευγμάτων και των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου στις ομάδες-στόχους κοινού. Το έργο θα δημιουργήσει μια οπτική ταυτότητα, συμπεριλαμβανομένου ενός λογότυπου και προτύπων για παρουσιάσεις και δημοσιεύσεις, καθώς και έναν ιστότοπο για την προβολή υλικού και ενημερώσεων. Οι εταίροι του έργου θα συμβάλουν στη διάδοση των επιτευγμάτων μέσω εργασιών υψηλής ποιότητας, παρουσιάσεων σε συνέδρια, εργαστήρια και μέσω σύνδεσης με σχετικές πρωτοβουλίες και έργα. Επιπλέον, το εταιρικό σχήμα θα δεσμεύσει τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για την ευαισθητοποίηση και την προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου για εμπορική εκμετάλλευση και κοινωνική αποδοχή.

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 9.996.828,65 €
Προϋπολογισμός Π.Κ.Μ: 72.750,00 €
Ποσοστό Ευρωπαϊκής Συγχρηματοδότησης: 100%
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου: 48 μήνες

Συμμετέχοντες Φορείς:

Το εταιρικό σχήμα περιλαμβάνει συνολικά 26 εταίρους, από 10 ευρωπαϊκές χώρες και αποτελείται από τους εξής φορείς:


ΕταίροςΧώρα
1INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS ΕΛΛΑΔΑ
2UNIVERSITE DE LORRAINEΓΑΛΛΙΑ
3FUNDACION CIRCE CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS Y CONSUMOS ENERGETICOSΙΣΠΑΝΙΑ
4ETHNICON METSOVION POLYTECHNIONΕΛΛΑΔΑ
5POLITECNICO DI MILANOΙΤΑΛΙΑ
6TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OYΦΙΛΑΝΔΙΑ
7UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIAΙΣΠΑΝΙΑ
8ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXISΕΛΛΑΔΑ
9UNIVERSITY OF THE BASQUE COUNTRYΙΣΠΑΝΙΑ
10TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLINΓΕΡΜΑΝΙΑ
11UNIVERSITY OF JOHANNESBURGΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ
12ELLAKTOR ANONYMOS ETAIREIAΕΛΛΑΔΑ
13KIVERDI NETHERLANDS B.V.ΟΛΛΑΝΔΙΑ
14PROCTER & GAMBLE SERVICES COMPANY NVΒΕΛΓΙΟ
15FOCCHI SPAΙΤΑΛΙΑ
16CF2PΓΑΛΛΙΑ
17DRAXIS ENVIRONMENTAL SAΕΛΛΑΔΑ
18EBOS TECHNOLOGIES LIMITEDΚΥΠΡΟΣ
19Q-PLAN INTERNATIONAL ADVISORS PCΕΛΛΑΔΑ
20R2M SOLUTION LTDΙΤΑΛΙΑ
21IRIS TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADAΙΣΠΑΝΙΑ
22CENTRE FOR EUROPEAN POLICY STUDIESΒΕΛΓΙΟ
23INTERNATIONAL SOLID WASTE ASSOCIATIONSΟΛΛΑΝΔΙΑ
24REGION OF CENTRAL MACEDONIAΕΛΛΑΔΑ
25ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓNΙΣΠΑΝΙΑ
26ECO-MOBILIER (ASSOCIATED PARTNER) ΓΑΛΛΙΑ