Παθητική και Ενεργητική Πυροπροστασία


Εκτός από την καταστολή των πυρκαγιών δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην αντιμετώπιση αυτών και με προληπτικά μέτρα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας ανάλογα με τη χρήση ενός κτιρίου.

Τα κτίρια ανάλογα με τη χρήση τους ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες: Κατοικίες, Ξενοδοχεία, Κτίρια εκπαίδευσης, Γραφεία, Καταστήματα, Χώροι συνάθροισης κοινού, Βιοτεχνίες, βιομηχανίες, αποθήκες, Κτίρια υγείας και πρόνοιας, Κτίρια σωφρονισμού, Χώροι στάθμευσης οχημάτων και πρατηρίων υγρών καυσίμων

Παθητική Πυροπροστασία
Με τον όρο Παθητική Πυροπροστασία εννοούμε το σύνολο των μέτρων εκείνων που έχουν ληφθεί με την κατασκευή του κτιρίου και εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή διαφυγή του κοινού από το κτίριο σε περίπτωση συμβάντος και την αποφυγή μετάδοσης της πυρκαγιάς σε άλλους χώρους ή άλλα κτίρια.

Μερικά μέτρα θα μπορεί να είναι και τα ακόλουθα: Πυροδιαμερισματοποίηση χώρων κτιρίου, οδεύσεις διαφυγής, φωτεινές σημάνσεις, εξόδους κινδύνου.

Ενεργητική Πυροπροστασία
Με τον όρο Ενεργητική Πυροπροστασία εννοούμε τα μέσα πυροπροστασίας που πρέπει να εγκαθίσταται σ’ ένα κτίριο και τα οποία αποσκοπούν στην έγκαιρη εξακρίβωση μιας πυρκαγιάς ή στην άμεση αντιμετώπισή της πριν καταστεί αυτή ανεξέλεγκτη.

Τα μέτρα πυροπροστασίας που πρέπει να διαθέτουν τα κτίρια είναι: