QR Code

Κέντρα Καινοτομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Μία πρωτοβουλία που θα προωθήσει την καινοτόμο επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο- Ενημέρωση από το One Stop Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (30/8/2023)

post_thumbnail

Σχετικά με τα κύρια ευρήματα έρευνας με αντικείμενο την καινοτομία των επιχειρήσεων στις περιοχές παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος LEADER/ CLLD, στους νομούς Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Σερρών, ενημερώνει το One Stop Liaison Office του Μηχανισμού Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:
  Σε αντίθεση με τα μητροπολιτικά κέντρα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) της υπαίθρου αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις (όπως είναι το μικρό μέγεθος τοπικής αγοράς, η έλλειψη ή/και περιορισμένη ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικούς φορείς κ.ά.) που εμποδίζουν την υιοθέτηση της Καινοτομίας. Από την άλλη πλευρά, η σημερινή εποχή προσφέρει ευκαιρίες για νέους επιχειρηματίες αλλά και υφιστάμενες ΜμΕ να διαφοροποιήσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, να υιοθετήσουν καινοτόμες τεχνολογίες και νέα επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς και να ανταποκριθούν στις νέες τάσεις και απαιτήσεις των σύγχρονων οικονομιών όπως η κυκλική οικονομία, η κοινωνική οικονομία, η ψηφιοποίηση κ.ά.
  H δημιουργία Δομών υποστήριξης της Καινοτομίας, λειτουργεί ως κινητήριος δύναμη ανάπτυξης με πολλαπλά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες, υποστηρίζοντας και ενισχύοντας το τοπικό «επιχειρείν» στην προσπάθειά για ενσωμάτωση νέων επιχειρηματικών ιδεών με καινοτομικό και εξωστρεφή προσανατολισμό.
 Τον κρίσιμο ρόλο και την αναγκαιότητα ύπαρξης Κέντρων Καινοτομίας σε τοπικό επίπεδο επιβεβαιώνει η πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγαν οι Αναπτυξιακές Εταιρείες Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Σερρών στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος LEADER/ CLLD, με την υποστήριξη του One Stop Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σκοπός της έρευνας ήταν η χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης της Καινοτομίας των επιχειρήσεων που εδρεύουν ή/και δραστηριοποιούνται στις ανωτέρω περιοχές και η διερεύνηση των αναγκών, προκλήσεων και προσδοκιών τους.
  Από τη συγκεκριμένη έρευνα προέκυψαν τα παρακάτω βασικά συμπεράσματα για την Καινοτομία στις περιοχές έρευνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:
– Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει κάποια μορφή Καινοτομίας, με ιδιαίτερη έμφαση σε προϊόντα και υπηρεσίες. Την ίδια στιγμή, στο σύνολό τους οι επιχειρήσεις δηλώνουν ικανοποιημένες από το στελεχιακό δυναμικό, καθώς διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις και υψηλές δεξιότητες,  χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για την ενίσχυση του καινοτομικού τους προφίλ.
– Οι ώριμες επιχειρήσεις (με δραστηριότητα πριν από το 2000), αναγνωρίζουν την ανάγκη για ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους Φορείς σε θέματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας προκειμένου να τονώσουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφειά τους.
– Η δημιουργία τοπικών Κέντρων Καινοτομίας αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα σημαντική για τις επιχειρήσεις, αφού σύμφωνα με τις ανάγκες που επισήμαναν, θα παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες όπως:
 Ενημέρωση και πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία
 Κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων
 Καθοδήγηση ‘mentoring
 Στήριξη για τεχνολογική αναβάθμιση
 Ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητάς τους
  Από τα ανωτέρω συμπεράσματα προκύπτει ότι η ίδρυση Κέντρων Καινοτομίας θα ενισχύσει σημαντικά τις περιοχές παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος LEADER/ CLLD, αφού θα δώσει λύσεις στις προκλήσεις που αυτές αντιμετωπίζουν και θα δημιουργήσει ένα ισχυρό τοπικό οικοσύστημα στρατηγικών συνεργασιών, με αποτέλεσμα τη μετατροπή καινοτόμων ιδεών σε νεοφυή επιχειρηματικότητα ή νέα προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες και θα ωφελήσει περαιτέρω το σύνολο της Περιφέρειας. Άλλωστε, η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι οι περιοχές που επενδύουν στην Καινοτομία λειτουργούν καταλυτικά στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ, που δραστηριοποιούνται εντός των γεωγραφικών ορίων τους, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην οικονομική ανάπτυξη και των γειτονικών περιοχών.
  Συνεχή ενημέρωση σε θέματα καινοτομίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρίσκουν στην ιστοσελίδα του One Stop Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  https://www.ris3rcm.eu/, στην πλατφόρμα διερεύνησης τάσεων www.horizonscanning.gr και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
FACEBOOK: https://www.facebook.com/RIS3RCMakedonia
TWITTER: https://twitter.com/RIS3RCMakedonia
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στα τηλέφωνα:
– Μαντζανάκης Σταύρος  2313 319668
– Λαγκάνη Χριστίνα 2313 319667
– Φωτιάδης Στέφανος 2313319667
– Γουλάπτση Μαρία 2313 319705
E-mail:  info@ris3rcm.eu