QR Code

CCSI4CCSI (4/6/2024)

Πρόγραμμα: INTERREG EUROPE 2021-2027

Τίτλος έργου: Πολιτιστικοί και δημιουργικοί τομείς και βιομηχανίες για τη συνεργασία, την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία.

Ακρωνύμιο: CCSI4CCSI

Θεματικό πεδίο ενδιαφέροντος: Υποστήριξη των Πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων και βιομηχανιών στην τριπλή μετάβαση (πράσινη, ψηφιακή, κοινωνική) σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο.

Site: https://www.interregeurope.eu/ccsi4ccsi

PROJECT SOCIAL MEDIA ACCOUNTS:

Facebook

Linkedin

Instagram

Περίληψη έργου:

Οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (CCIs) κατέχουν ιδιαίτερη θέση σε όλη την Ευρώπη, καθώς αποτελούν ταυτόχρονα βασικούς μοχλούς βιώσιμης ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, σημαντικούς φορείς δημιουργικότητας και καινοτομίας σε άλλους τομείς, καθώς και κρίσιμους παράγοντες για την κοινωνική και πολιτιστική βιωσιμότητα. Ωστόσο, το μικρό μέγεθος των εταιρειών του κλάδου, οι σοβαρές επιπτώσεις από την οικονομική και πανδημική κρίση και η έλλειψη επιχειρηματικής νοοτροπίας, καθιστούν τους CCI τομείς ευάλωτους στο ταχέως μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον αγοράς. Η Ευρωπαϊκή ένωση υποστηρίζει ότι οι τομείς αυτοί χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη, στοχευμένη ανάπτυξη ικανοτήτων, ευκαιρίες δικτύωσης και συνεργειών και κίνητρα χρηματοδότησης.

Το έργο «Πολιτιστικοί και Δημιουργικοί Τομείς και Βιομηχανίες για Συνεργασία, Ανταγωνιστικότητα, Αειφορία και Καινοτομία – CCSI4CCSI» συγκεντρώνει 8 εταίρους από 5 διαφορετικές ευρωπαϊκές περιοχές, για να διευκολύνει την τριπλή μετάβαση (πράσινη, ψηφιακή, κοινωνική) που αφορά και θα συμπεριλαμβάνει τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο. Τo έργο CCSI4CCSI στοχεύει: α) να υποστηρίξει τους φορείς του CCI να αναπτύξουν, να μεταμορφώσουν και να καινοτομήσουν, β) να προωθήσει συνέργειες εντός του περιφερειακού οικοσυστήματος με στόχο τη διασταύρωση με άλλους τομείς προτεραιότητας έξυπνης εξειδίκευσης και γ) να ενισχύσει τη λήψη αποφάσεων συνδέοντας Εργαλεία Στρατηγικών Προβλέψεων (strategic foresight).

Στο πλαίσιο λοιπόν του έργου οι εταίροι θα αναπτύξουν από κοινού μελλοντικά σενάρια χρησιμοποιώντας την Στρατηγική Foresight για τον εντοπισμό πιθανών μελλοντικών αναγκών και προκλήσεων στις δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες. Επιπλέον, θα εξερευνήσουν νέα πιθανά μελλοντικά επιχειρηματικά μοντέλα και θα πραγματοποιήσουν ασκήσεις προσομοίωσης πάνω σε αυτά, προκειμένου οι επιχειρήσεις/και οι ομάδες CCSI να γίνουν ανθεκτικές σε μελλοντικές κρίσεις.

Δράσεις Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι επικεφαλής του έργου CCSI4CCSI και θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και τον συντονισμό του έργου, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη σύνταξη των εξαμηνιαίων αναφορών προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και τον συντονισμό των εταίρων, καθώς και την αξιολόγηση των παραδοτέων όλων των εταίρων του έργου και τον έλεγχο της συνάφειας τους με τους με τους στόχους του CCSI4CCSI και του προγράμματος INTERREG EUROPE 2021-2027.

H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα σχεδιάσει και υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο σύνολο υποστηρικτικών δράσεων για τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα στάδια: ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΥΝΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ και ΔΟΚΙΜΗ, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες ανάγκες όπως ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑΣ και ΔΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.

Επιπλέον στην ΠΚΜ θα διεξαχθούν ασκήσεις χαρτογράφησης των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων και Βιομηχανιών και έρευνα για την παρακολούθηση των τάσεων στην επικράτειά της, θα εντοπισθούν, αναλυθούν και αξιολογηθούν καλές πρακτικές που σχετίζονται με τους τομείς CCI, θα διεξαχθούν δοκιμές μοντέλων και πολιτικών σε εναλλακτικά σενάρια και θα καταρτισθεί ολοκληρωμένη πρόταση ενσωμάτωσης των συμπερασμάτων του έργου στο ΠΕΠ ως εργαλείο πολιτικής.

Οι τοπικοί φορείς επίσης θα εμπλακούν ενεργά και θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο έργο, συμμετέχοντας στην Περιφερειακή Ομάδας Ενδιαφερομένων, συνοδεύοντας εταίρους σε εκδηλώσεις και συμβάλλοντας στα αποτελέσματα του έργου.

Σε διαπεριφερειακό επίπεδο το έργο θα παράγει παραδοτέα όπως εκδηλώσεις ανταλλαγής εμπειριών, προσδιορισμένες καλές πρακτικές, κοινές μελέτες, εκθέσεις συγκριτικής αξιολόγησης και συστάσεις πολιτικής.

Σε ό,τι αφορά στο εργαλείο πολιτικής (Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚΜ 2021-2027), με την μεταφορά γνώσεων και καλών πρακτικών από άλλες περιοχές, η ΠΚΜ θα αναζητήσει έναν τρόπο να συμπεριλάβει νέα εργαλεία στη RIS3 και συνεπώς να ενισχύσει την περιφερειακή της ικανότητα στην προώθηση των συνεργασιών CCI δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και να επεκτείνει τις στρατηγικές αγορές-στόχους της στο εξωτερικό μέσω δικτύωσης και συνεργασίας.

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 1.558.854,00 €
Προϋπολογισμός Π.Κ.Μ: 227.096,00 €
Ποσοστό Ευρωπαϊκής Συγχρηματοδότησης: 80%
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου: 36 μήνες

Συμμετέχοντες Φορείς:

Το εταιρικό σχήμα περιλαμβάνει συνολικά 8 εταίρους, από 5 ευρωπαϊκές χώρες και αποτελείται από τους εξής φορείς:

  1. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα) Επικεφαλής Εταίρος
  2. Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης -ΚΕΠΑ (Ελλάδα)
  3. Enter Koprivnica (Κροατία)
  4. City of Koprivnica (Κροατία)
  5. Malopolska Regional Development Agency (Πολωνία)
  6. Business Kolding (Δανία)
  7. Design Region Kortrijk (Βέλγιο)
  8. City of Kortrijk (Βέλγιο)