ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΊΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

Οι έξι δημοπρασίες θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024 από ώρα 9:30π.μ. έως 12:20μ.μ. στο ισόγειο (Γρ. 19-20) του κτιρίου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών (Τέρμα Ομονοίας – Σέρρες), σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που ορίζονται στις σχετικές διακηρύξεις

Δείτε Περισσότερα
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΊΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Μαΐου 2024 από ώρα 12:00π.μ. έως 12:20μ.μ. στο ισόγειο (Γρ. 19-20) του κτιρίου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών (Τέρμα Ομονοίας – Σέρρες) σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη

Δείτε Περισσότερα
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΈΝΤΕ (5) ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

Οι πέντε δημοπρασίες θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 16 Μαΐου 2024 από ώρα 9:30π.μ. έως 11:50π.μ. στο ισόγειο (Γρ. 19-20) του κτιρίου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών (Τέρμα Ομονοίας – Σέρρες) σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που ορίζονται στις σχετικές διακηρύξεις

Δείτε Περισσότερα
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΈΝΤΕ (5) ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΊΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

Οι πέντε δημοπρασίες θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 14 Μαΐου 2024 από ώρα 9:30π.μ. έως 11:50π.μ. στο ισόγειο (Γρ. 17) του κτιρίου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών (Τέρμα Ομονοίας – Σέρρες) σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που ορίζονται στις σχετικές διακηρύξεις

Δείτε Περισσότερα
“Ανάρτηση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2024 Π.Ε.Σερρών” (26/2/2024)

Δείτε Περισσότερα
“Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2024 για πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ. Υποβολή αιτήσεων: 08-02-2024 έως 19-02-2024” (7/2/2024)

Δείτε Περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (6/2/2024)

Δείτε Περισσότερα
Πρόσκληση για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων (6/2/2024)

Δείτε Περισσότερα
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης αρχής και η Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, προκηρύσσουν Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, για το έργο με τίτλο: «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ» με προϋπολογισμό: 2.177.419,35 € (πλέον ΦΠΑ 24%), ή 2.700.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). (19/1/2024)

Δείτε Περισσότερα
Διακήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, για την παροχή γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για τον Αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Σερρών για την χρονική περίοδο 2023-2025», συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00€ (4/12/2023)

Δείτε Περισσότερα
2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 391 του Ν.4957/2022 (Α΄141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν.5046/2023 (Α΄ 137), α) αδιάθετων δρομολογίων και β) νέων δρομολόγιων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για το σχολικό έτος 2023-2024 (24/11/2023)

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/τ.Α/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 81320+77909/1-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β/30-12-2016).3.  Τις διατάξεις του Ν.3871/2010 […]

Δείτε Περισσότερα
“Πρόκληση για Άσκηση Υποψηφίων Δικηγόρων στην Π.Ε. Σερρών.” (31/10/2023)

Δείτε Περισσότερα
1 2 3