QR Code

ACCESSCOVE (31/7/2023)

Πρόγραμμα: Erasmus+ Programme
Τίτλος έργου: Ευρωπαϊκό Κέντρο Επαγγελματικής Αριστείας στην Προσβασιμότητα
Ακρωνύμιο: AccessCoVE
Θεματικό πεδίο ενδιαφέροντος: Καινοτόμες Πρακτικές, Ενσωμάτωση και Διαφορετικότητα, Αναπηρία, Προσβασιμότητα, προσβάσιμος ψηφιακός μετασχηματισμός, συμμετοχή στην Δημοκρατική ζωή, βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα.

Περίληψη έργου:
Η Ευρώπη έχει αναγνωρίσει την προσβασιμότητα ως σημαντικό ορόσημο για μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία. Η πλήρης συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους κλάδους της σύγχρονης ευρωπαϊκής κοινωνίας, αποτελεί πρωταρχική ανάγκη. Είναι επομένως απαραίτητη η εξάλειψη των εμποδίων (κοινωνικών, οικονομικών, εμποδίων στην εκπαίδευση/κατάρτιση), μέσω κατάλληλων κατευθυντήριων γραμμών και επίσημων ευρωπαϊκών συστάσεων για την επίτευξη ισότητας και ίσων ευκαιριών στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

Το έργο στοχεύει:
1) στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού, πολυεπίπεδου, καινοτόμου και συνεχώς αναπτυσσόμενου «Κέντρου Επαγγελματικής Αριστείας» – «AccessCoVE», για την παροχή λύσεων σε ζητήματα προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν αναρίθμητες επιχειρήσεις, εταιρείες και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το κέντρο θα είναι ανοιχτό σε διακρατικές και διεθνείς συνεργασίες με άλλους φορείς.

2) στην ολιστική προσέγγιση της προσβασιμότητας με τη διάδοση της σε κάθε δυνατή πτυχή της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Τα άτομα με αναπηρίες θα μπορούν να έχουν χωρική και ψηφιακή πρόσβαση, ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν μια συμμετοχική, χωρίς φραγμούς, δημοκρατική ζωή.

3) στην ανάπτυξη πιο ενημερωμένης, έγκυρης και αξιόπιστης πηγής για θέματα προσβασιμότητας, η οποία θα αποτελέσει βασικό συντελεστή στη χάραξη πολιτικών που αφορούν την ενσωμάτωση στην κοινωνία αλλά και την προσβάσιμη ψηφιοποίηση.

4) στη θεμελίωση δύο νέων επαγγελματικών ειδικοτήτων. Το AccessCoVE δεν θα επανεκπαιδεύσει απλά τους σχετικούς επαγγελματίες, αλλά θα δημιουργηθούν δύο νέες επαγγελματικές ειδικότητες με πιστοποιημένη τεχνογνωσία. Το AccessCoVE, με βάση την ολιστική προσέγγιση, τις καινοτόμες πρακτικές της και τη σταδιακή δημιουργία μιας πλατφόρμας CoVEs, στοχεύει στην αντιμετώπιση όλων κοινωνικών προκλήσεων που συνδέονται με την προσβασιμότητα.

5) στην ανάπτυξη ενός ισχυρού δικτύου εταίρων που ενοποιεί την τεχνογνωσία τους στην
παροχή ΕΕΚ, έρευνα για προσβασιμότητα, επιχειρηματικότητα. Το δίκτυο θα βασίζεται σε μακροπρόθεσμα σχέδια δράσης για χρηματοδότηση και διακυβέρνησης, και θα μετατραπεί σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό με διεθνή διάσταση.

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 4.143.953,00€

Προϋπολογισμός Π.Κ.Μ: 78.100€

Ποσοστό Ευρωπαϊκής Συγχρηματοδότησης: 100%

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου: 36 μήνες
Έναρξη έργου: 1 Μαΐου 2023
Συμμετέχοντες Φορείς :
Η κοινοπραξία αποτελείται από 3 Πανεπιστήμια/ερευνητικά κέντρα, 4 ΜΚΟ, 3 κοινωνικούς εταίρους (π.χ. επιμελητήρια), 4 παρόχους ΕΕΚ, 7 ΜΜΕ, 2 περιφερειακούς δημόσιους φορείς και 1 φορέα πιστοποίησης, από 4 χώρες (Ελλάδα, Σουηδία, Ιταλία, Ισπανία).

 1. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 2. Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ψηφιακές Δεξιότητες ΑΜΚΕ
 3. Gnomon Pliroforikis AE
 4. Mantzanakis S. KAI SIA O.E.
 5. UCERT Monoprosopi IKE
 6. Smarteching Education IKE
 7. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
 8. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ
 9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 10. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 11. KUNGLIGA TEKNISKA HOEGKOLAN (KTH Royal Institute of Technology) – KTH -SE
 12. Begripsam AB – Begr -SE
 13. Changemaker Educations AB – ChaEd -SE
 14. HABI Diseño accessible SL – HABI -SE
 15. Everycode SL – EvCo -SE
 16. Centro Superior de Formación Europa Sur SA – Cesur -ES
 17. Parque Tecnologico de Andalucia SA-PTA (Málaga TechPark) – PTA, -ES
 18. Confederación Española de Personas Con Discapacidad Física y Orgánica – COCEMFE -ES
 19. Cámara Oficial de Comercio e Industria de Granada – COCIG -ES
 20. Politecnico di Torino – PDT , -ΙΤ
 21. Città Sotto Scacco STP Srl – CSS, -ΙΤ
 22. REMOOVE Srl – REM , -ΙΤ
 23. E.RI.FO. – Ente di Ricerca e Formazione – ERIFO, -ΙΤ
 24. Fondazione ASPHI Onlus – ASPHI, -ΙΤ