ΣΜΠΕ ΠεΣΠΚΑ ΠΚΜ


Περιφερειακό Σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή - Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠΕΣΜΑ ΠΚΜ 

Παράρτημα 1: Στατιστική ανάλυση τρωτότητας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην κλιματική αλλαγή

Παράρτημα 2: Χάρτες τρωτότητας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην κλιματική αλλαγή