sibarastatis_politi_logo
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
virus_logo
virus_logo

Για την αποφυγή συνωστισμού λογώ κορωνoιού η Εξυπηρέτηση των πολιτών από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο και με φυσική παρουσία των πολιτών. Αν επιθυμείτε να κλείσετε ραντεβού, κάντε κλικ εδώ.

alert_logo
alert_logo


Μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα τις έκτακτες και σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν την προστασία των πολιτών!
Ενημερωθείτε, προστατευτείτε και παραμείνετε ασφαλείς!

Κώδικας Δεοντολογίας


ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
εύρυθμης άσκησης οικοτουριστικών δραστηριοτήτων
στον υδροβιότοπο της λ. Κερκίνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α
Σκοπός
Άρθρο 1

Πέριξ της λίμνης και γενικότερα σε όλο τον υγρότοπο της λ. Κερκίνης έχει δομηθεί μία αρκετά ικανοποιητική τουριστική βιομηχανία (τουριστικοί πλόες, λοιπές υπαίθριες δραστηριότητες , ξενοδοχεία, χώροι αναψυχής και εστίασης κλπ). Ο υγρότοπος,  διεθνώς πλέον γνωστός, είναι πόλος τουριστικής έλξης και συνεπώς οικονομικό μέγεθος για την ευρύτερη  περιοχή μας, πολύ περισσότερο  για τις τοπικές κοινωνίες. Αυτονόητο είναι ότι πρέπει να διαφυλαχθεί, στο πλαίσιο μιας αειφορικής ανάπτυξης, από φαινόμενα που είναι δυνατόν να ακυρώσουν τις όποιες προσπάθειες έχουν γίνει μέχρι τώρα στην περιοχή.
    Σκοπός του παρόντος Κώδικα είναι, μέσα από κανόνες που θα καθορισθούν, να ασκηθούν εύρυθμα οι διάφορες οικοτουριστικές δραστηριότητες στην περιοχή και να προστατευθεί ο υγρότοπος, τόσο από οικολογική, όσο και από άποψη συμπεριφορών, τουριστικής συνείδησης, νομιμότητας, ειρηνικής και πολιτισμένης επαγγελματικής συνύπαρξης. Ακόμη, να αποτελέσει το πλαίσιο που θα καθορίζει, αφενός τις Εποπτεύουσες Ελεγκτικές Αρχές και αφετέρου το νομοθετικό πλαίσιο για τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων.
    Κυρίαρχη βέβαια άποψη οφείλει να είναι το ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, το οποίο είναι στην ουσία  πολιτισμικό προϊόν, είναι και προστασία του πολιτισμού μας, ο δε πολιτισμός και η προστασία του περιβάλλοντος δεν «ορίζονται» με νόμους και ποινές, αλλά με κώδικα ηθικής πολιτισμού.
   Ακόμη, ο επαγγελματικός πολιτισμός και η ειρηνική επαγγελματική συνύπαρξη αυτών που δραστηριοποιούνται στο χώρο πρέπει να συνάδουν με το επίπεδο  των επισκεπτών, οι οποίοι διακρίνονται σε σχέση με επισκέπτες του θαλάσσιου μαζικού τουρισμού, για το υψηλό επίπεδο οικολογικής συνείδησης, για το υψηλό γενικά πολιτιστικό επίπεδο. Ως εκ τούτου φραστικά επεισόδια και συμπλοκές μεταξύ των εκτελούντων πλόες ή ασκούντων λοιπές υπαίθριες δραστηριότητες, όχι μόνο υποβαθμίζουν, αλλά και αμαυρώνουν την συνολική εικόνα του χώρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β
Γενικοί κανόνες
Άρθρο 2

1.- Επαγγελματικοί τουριστικοί πλόες στη λίμνη εκτελούνται μόνο από τους κατέχοντες σχετική άδεια, που εκδίδεται από τη Δ/νση Συγκοινωνιών της ΠΕ Σερρών, έπειτα από γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου.                              
2.- Η ανανέωση της άδειας εκτέλεσης πλόων θα γίνεται με ευθύνη του κατόχου, με υποβολή σχετικής αίτησής του (πλήρης φάκελος δικαιολογητικών), αμελλητί  ένα (1) μήνα πριν τη λήξη ισχύος της, όπως αυτή ορίζεται στην άδεια. Εκπνοή  της ημερομηνίας λήξης της άδειας σημαίνει αυτόματα μη ύπαρξη-κατοχή άδειας, με ό, τι αυτό συνεπάγεται στην επιβολή ποινών.
3.- Η άδεια θα καθορίζει δεσμευτικά το λιμάνι ελλιμενισμού της βάρκας και ως εκ τούτου την αφετηρία εκτέλεσης πλόων.

Άρθρο 3

Οι εκτελούντες επαγγελματικούς πλόες στη λίμνη, αλλά και οι ασκούντες λοιπές υπαίθριες δραστηριότητες (πχ άλογα, jeep 4×4, ποδηλασία κλπ) πρέπει να είναι εφοδιασμένοι, πέραν από την άδεια του άρθρου 2 του παρόντος Κώδικα και την  άδεια του Φορέα Διαχείρισης της λίμνης,  και από  οποιαδήποτε  άλλη απαιτούμενη ειδική άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Άρθρο 4

1.- Η είσοδος στο Εθνικό Πάρκο για περιηγήσεις γίνεται  οργανωμένα υπό τη συνοδεία αδειοδοτημένων από το Φορέα συνοδών, ή των ασκούντων υπαίθριες δραστηριότητες και αδειοδοτημένων γι΄αυτό (jeep 4X4, ιππασία κλπ) και πάντοτε στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο του οικότοπου και όχι στις ζώνες Απόλυτης Προστασίας.
2.- Φαινόμενα κατά τα οποία εισέρχονται στο Πάρκο ιδιώτες με τα δικά τους jeep, κυρίως τους χειμερινούς μήνες, με σκοπό την περιπέτεια, προκαλώντας όχληση στην πανίδα και ορνιθοπανίδα, θα ελέγχονται αυστηρά και θα διώκονται από τον ελεγκτικό μηχανισμό.

Άρθρο 5

Η ενημέρωση μέσα στη λίμνη των επισκεπτών θα πρέπει να είναι αξιόπιστη. Ως εκ τούτου θα τηρούνται οι οδηγίες, για το σκοπό αυτό, του Φορέα Διαχείρισης της λίμνης Κερκίνης, ώστε να μην λέγονται ανακρίβειες. Επικαιροποίηση και εμπλουτισμός των σχετικών γνώσεων κρίνεται σκόπιμη, έως επιβεβλημένη, μέσα από σεμινάρια που θα υλοποιεί ο Φορέας.

Άρθρο 6

1.- Η ενημέρωση μπορεί να γίνεται είτε από τον ίδιο τον πλοηγό, είτε από άλλο άτομο που συνοδεύει τους επισκέπτες.
2.- Στην περίπτωση ξένων επισκεπτών η ενημέρωση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον στην Αγγλική γλώσσα με διερμηνέα ή, ελλείψει αυτού, με σύστημα mp3 (μικροσυσκευή με ακουστικά), που θα τους παρέχεται από τον πλοηγό, μέσα από την οποία θα δίνονται στην Αγγλική πληροφορίες σχετικές με τη λίμνη (συγκεκριμένο κείμενο συντεταγμένο από το Φορέα λ. Κερκίνης).

Άρθρο 7

1.- Για την αποφυγή αθέμιτου ανταγωνισμού, τόσο από άποψη άγρας πελατών και σειράς-τάξης στην εκτέλεση δρομολογίων, όσο και από άποψη τιμολογιακής πολιτικής, σε κάθε λιμάνι της λίμνης  συστήνεται, βάσει του ν. 4072/2012, άρθρο 293, Κοινοπραξία Λεμβούχων, που σκοπό έχει το συντονισμό της δραστηριότητας των συμβαλλομένων.                                                                                                            
2.- Οι Κοινοπραξίες αποτελούν επίσημους συνομιλητές της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών στη λήψη αποφάσεων, σχέση εχουσών με τη εύρυθμη άσκηση των οικοτουριστικών δραστηριοτήτων στον υδροβιότοπο της Κερκίνης.

Άρθρο 8

Για την εκτέλεση των πλόων θα εκδίδεται το νόμιμο, παραδεκτό από τη ΔΟΥ, παραστατικό. Σκόπιμο κρίνεται,  η έκδοση να γίνεται από  κοινό εκδοτήριο (kiosk-stand) της Κοινοπραξίας, που θα βρίσκεται στο χώρο αναμονής των επισκεπτών, σε σημείο που θα καθορίσει ο Δήμος.

Άρθρο 9

1.- Οι τιμές του ναύλου, που με βούληση της Κοινοπραξίας θα διαβαθμίζονται ( μεμονωμένοι πελάτες, μαθητές κλπ) θα διαμορφώνονται ενιαία από κάθε Κοινοπραξία και θα ισχύουν για ένα (1) έτος.
2.- Ο τιμοκατάλογος των ναύλων θα κοινοποιείται στις Εποπτεύουσες και Ελεγκτικές Αρχές (Περιφερειακή Ενότητα/ Δ/νση Ανάπτυξης, Δ/νση Συγκοινωνιών- Αστυνομία).

Άρθρο 10

Στο κάθε λιμάνι, με ευθύνη και δαπάνη της Κοινοπραξίας, σε εμφανές σημείο στο χώρο αναμονής των επισκεπτών, θα είναι τοποθετημένη  μεγάλη πινακίδα στην οποία θα αναγράφονται η διάρκεια της διαδρομής εντός της λίμνης και το ύψος των διαβαθμισμένων ναύλων.

Άρθρο 11

Δεν θα πραγματοποιούνται πλόες αν δεν είναι εξασφαλισμένα τα κατάλληλα καιρικά φαινόμενα, όπως αυτά θα επιβεβαιώνονται από την ενημέρωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (δελτίο καιρού για την περιοχή της λίμνης). Άνεμοι πέντε (5) και άνω μποφόρ συνιστούν «απαγορευτικό» για πλόες στη λίμνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Ειδικοί κανόνες
Άρθρο 12

1.- Απαγορεύονται φραστικά επεισόδια και συμπλοκές μεταξύ των εκτελούντων πλόες ή ασκούντων λοιπές υπαίθριες δραστηριότητες , που υποβαθμίζουν, έως αμαυρώνουν, το στοιχειώδη επαγγελματικό πολιτισμό  και δυσχεραίνουν την ειρηνική επαγγελματική συνύπαρξη.
2.- Τέτοια φαινόμενα θα αντιμετωπίζονται αυστηρά, μέχρι σημείου να επισύρουν την ποινή προσωρινής, και σε περίπτωση υποτροπής, οριστικής ανάκλησης της άδειας εκτέλεσης πλόων από την Αδειοδοτούσα Αρχή (Περιφερειακή Ενότητα Σερρών).

Άρθρο 13

Είναι επιβεβλημένες η  ενδυματολογική ευπρέπεια, ει δυνατόν ενιαία και ομοιόμορφη, η  ατομική καθαριότητα και η καλή συμπεριφορά του πλοηγού ή του ασκούντος οποιαδήποτε άλλη υπαίθρια δραστηριότητα  προς τους τουρίστες, κατά τη διάρκεια άσκησης της δραστηριότητας . Αυτονόητη είναι η καθαριότητα εντός της  λέμβου.

Άρθρο 14

Ο Φορέας Διαχείρισης, μετά από αίτηση του κάθε ενδιαφερόμενου, εκδίδει τις προβλεπόμενες άδειες ξενάγησης και διεξαγωγής οικοτουριστικών προγραμμάτων και καθορίζει τις διαδρομές (δρομολόγια), με αφετηρίες τα λιμανάκια Κερκίνης, Λιθοτόπου και Μανδρακίου σύμφωνα με την ΚΥΑ «Χαρακτηρισμός του υγροτόπου Λίμνης Κερκίνης και της ευρύτερης περιοχής του ως Εθνικού Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης» (ΦΕΚ  98/τ. Α΄/8-11-2006).

Άρθρο 15

1.- Υποχρέωση όλων είναι η τήρηση κανόνων καθαριότητας στους χώρους  υποδοχής, αναμονής και επιβίβασης των επισκεπτών στις βάρκες, καθώς και στην ακτογραμμή εντός του χώρου των λιμανιών. Το ίδιο ισχύει και για όλο το μήκος της ακτογραμμής της λίμνης, καθώς και σε όλη τη διαδρομή της έφιππης ξενάγησης. Ο Δήμος έχει την ευθύνη της περισυλλογής και αποκομιδής των σκουπιδιών.
2.- Μία πρωτοβάθμια  φροντίδα στο θέμα της καθαριότητας είναι κατ΄εξοχήν πολιτισμός, αλλά και το ελάχιστο που μπορεί να επιδειχθεί από τους ασκούντες υπαίθριες δραστηριότητες εντός και εκτός της λίμνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ
Ποινολόγιο-Κυρώσεις
Άρθρο 16

1.- Το νομοθετικό πλαίσιο, όσον αφορά στην εκτέλεση των επαγγελματικών πλόων, αποτελούν:                                                                                                                                      
α) η κοινή Υπουργική απόφαση : ΚΥ-1197/ 11-08-2004 ( ΦΕΚ 1276/τ.Β΄/20-08-2004).

β) ο ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/16-10-1986 « Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
γ) ο ν. 3937/11 ( ΦΕΚ 60/τ. Α΄/31-3-2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
2.- Το ΠΔ 373/1985 ( ΦΕΚ 131/τ. Α΄/16-7-1985) σχετικά με την ερασιτεχνική αλιεία.
3.- Σε περιπτώσεις παραβάσεων θα εφαρμόζεται η ως άνω απόφαση (ΚΥ-1197) και θα επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται απ΄ αυτή, καθώς επίσης και οι κυρώσεις που προβλέπονται από τους ως άνω νόμους.

Άρθρο 17

Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τους κανόνες του παρόντος Κώδικα και κυρίως σε περιπτώσεις υποτροπής, η Αδειοδοτούσα Αρχή (Περιφερειακή Ενότητα Σερρών) θα προχωρεί σε επιβολή κυρώσεων, όπως πρόστιμα και ανάκληση (προσωρινή ή οριστική) της άδειας εκτέλεσης πλόων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Προς τούτο θα αρκεί σχετική έκθεση ελέγχου προς την Αδειοδοτούσα Αρχή, της Αστυνομίας, του Φορέα της λίμνης Κερκίνης ή των υπηρεσιών Τουρισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ε
Αρμόδιες  Αρχές
Άρθρο 18

Αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με την ευθύνη που νομοθετικά τους έχει ανατεθεί, είναι:
– η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών:
     α) Δ/νση Συγκοινωνιών
     β) Δ/νση Ανάπτυξης
– η κατά τόπους Δημοτική Αστυνομία
– ο Φορέας Διαχείρισης λίμνης Κερκίνης
Η Αστυνομία έχει συνδρομητικό ρόλο στις παραπάνω Αρχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΣΤ
Ισχύς-Τροποποίηση του Κώδικα
Άρθρο 19

1.- Ο Κώδικας ισχύει από την ημερομηνία έγκρισής του από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
2.- Τροποποίηση του Κώδικα θα πραγματοποιείται έπειτα από ανάγκη επικαιροποίησής του, εξ αιτίας νέων αναγκών και δεδομένων που ήθελαν προκύψει και πάντοτε ύστερα από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους Φορείς και τις Κοινοπραξίες.
3.- Ο παρών Κώδικας ισχύει παράλληλα και συμπληρωματικά με το συνταχθέντα από το Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης και ευρισκόμενο σε ισχύ «Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης», καθώς και στις ενδεχόμενες τροποποιήσεις του, ο οποίος και υπερισχύει του Κώδικα Δεοντολογίας σε κάθε περίπτωση αμφιβολιών, αμφισβητήσεων κλπ.

Οι εμπλεκόμενοι Φορείς

 Περιφερειακή Ενότητα Σερρών                               (Αντιπεριφερειάρχης κ. Μωυσιάδης) Δήμος Σιντικής  
(Δήμαρχος κ.Δομουχτσίδης)            
Δήμος Ηράκλειας
(Δήμαρχος κ. Κ. Κοτσακιαχίδης)  
 Εκπρόσωπος Κοινοπραξίας λεμβούχων λιμανιού Κερκίνης 
 (Ι. Ρέκλος)
Εκπρόσωπος Κοινοπραξίας λεμβούχων λιμανιού Λιθοτόπου
(Κ. Γρούλιος)
Εκπρόσωπος Cluster επαγγελματιών περιοχής Κερκίνης
(Ι. Ρέκλος)