Αναζήτηση


Επαγγελματική Χρήση Βιοκτόνων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την υπ’αριθ. Εικόνα PDF 323/4883/22-01-2015 (ΦΕΚ Β΄ 163) Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο αιτών για την έναρξη, την ανανέωση ή την τροποποίηση λειτουργίας επιχείρησης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, οφείλει να υποβάλλει στην οικεία Περιφέρεια και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) ή σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ε.Κ.Ε. ή μέσω του ηλεκτρονικού Ε.Κ.Ε. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Εικόνα PDF Γνωστοποίηση – Υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από το έντυπο με τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας.

  2. Ηλεκτρονικό παράβολο από το taxis net. Για αρχική γνωστοποίηση 350 € και για ανανέωση ή τροποποίηση 175 €.

  3. Προσυμπληρωμένη τη Εικόνα PDF Βεβαίωση υποβολής Γνωστοποίησης συνοδευόμενη από το έντυπο με τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας.

Σε περίπτωση που η Γνωστοποίηση ίδρυσης, ανανέωσης ή τροποποίησης γίνεται από εταιρεία, απαιτείται επιπλέον:

  1. Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί μη λύσης και περί μη πτώχευσης της εταιρείας και

  2. Βεβαίωση της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής αρχής περί της νομίμου εκπροσώπησης της εταιρείας.

Επίσης σε περίπτωση αποχώρησης υπευθύνου επιστήμονα, συμπληρώνεται Εικόνα PDF Αίτηση - Δήλωση από τον επιστήμονα που αποχωρεί.

Μετά την κατάθεση των ανωτέρω, χορηγείται στον αιτούντα συμπληρωμένη η βεβαίωση υποβολής Γνωστοποίησης, η οποία επέχει πλέον θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για την επιχείρηση επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων.


 
Επιμέλεια: Ντίνας Θεόδωρος Master Information Systems (μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS