Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Αναζήτηση
Από:  caldelete_small Έως:  caldelete_small
Λέξη - Κλειδί:

Τίτλος Ημερομηνία
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/ Π.Ε. Σερρών/Υποδ. Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΕΒ ΝΙΓΡΙΤΑΣ» με (CPV): 45232120 «αρδευτικά έργα». Κωδικός ΝUTS EL526, με προϋπολογισμό 1.577.130,04 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 14/9/2023
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/ Π.Ε. Σερρών/Υποδ. Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΓΕΦΥΡΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ» 13/9/2023
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδ/νση Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ¨Επέκταση της στεγάνωσης σε τμήματα του ανατολικού αναχώματος της λίμνης Κερκίνης- σημείο «2.400 έως 3.550»¨, με προϋπολογισμό: 2.016.129,03 € ( πλέον ΦΠΑ 24%) ή 2.500.000.00 € (με ΦΠΑ 24%). 21/8/2023
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδ/νση Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση οδοστρώματος επαρχιακής οδού Αγ. Ιωάννη προς Οινούσσα», προϋπολογισμού μελέτης 900.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και Φ.Π.Α). 18/8/2023
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδ/νση Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και εξοπλισμός ασφαλείας εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Σερρών για το έτος 2023», προϋπολογισμού μελέτης 400.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και Φ.Π.Α). 11/8/2023
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης αρχής και η Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, προκηρύσσουν Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, για το έργο με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΩ ΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΜΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΜ. ΠΑΠΠΑ ΚΑΙ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ» με προϋπολογισμό: 967.741,94 € (πλέον ΦΠΑ 24%) 11/8/2023
Προκήρυξη χορήγηση εκατόν εβδομήντα (170) νέων αδειών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο με το αντίστοιχο δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4849/2021, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και σαράντα πέντε (45) δικαιωμάτων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους αδείας πωλητών πλανόδιου εμπορίου 1/8/2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 6 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 27/7/2023
Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή γενικών υπηρεσιών με τίτλο: Κοπή χόρτων και καθαρισμός δρόμων και πρανών από βλάστηση και κλαδιά στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Σερρών για το έτος 2023 25/7/2023
1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδ/νση Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Σερρών», προϋπολογισμού μελέτης 200.000,00€ 18/7/2023
Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: “Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομίγματος και Υλικών Οδοποιίας για το έτος 2023" 18/7/2023
Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Ν. Σερρών για τα έτη 2024 και 2025» 22/6/2023
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2/6/2023
1η Πρόσκληση υποβολής προσφορών στα πλαίσια της αριθμ.171389(1427)/10-03-2023 Διακήρυξης εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών-Δ.Σ.Α. για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026 29/5/2023
Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Ν.Σερρών για το έτος 2023» 3/5/2023
Διακήρυξη εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών-Δ.Σ.Α. (άνω των ορίων) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026. 17/3/2023
Διευκρινίσεις επί των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ.175733(1437)/13-3-2023 (ΑΔΑΜ:23PROC012279205) για την προμήθεια 25 Η/Υ, 30 οθονών και 13 εκτυπωτών, που θα συνοδεύονται από δύο έξτρα τόνερ, για τις ανάγκες της Π.Ε. Σερρών. 16/3/2023
Διακήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνή διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου, για την παροχή γενικών υπηρεσιών του Υποέργου 2: «Καθαρισμός αρδευτικών – στραγγιστικών καναλιών και τάφρων αρμοδιότητας ΓΟΕΒ - ΤΟΕΒ και ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών», συνολικού προϋπολογισμού 620.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 2/3/2023
Πίνακες κατάταξης υποψήφιων της ΣΟΧ 1/2023 22/2/2023
Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοιχτού, διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ” 14/2/2023
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>


amfipoli

ticketing_peserron

2020_10_29_covid-19

STRESSANDCOVID19_BANNER

govgr_banner1

banner_ΨΑΠ4

2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίες

banner_κοινωφελούς χαρακτ

teba

2020_12_28_ναρκωτικά

ESPA1

KTEO

AD_ODIGISIS

rbanner1

rbanner2

rbanner3

rbanner4

PolitikiProstasia_Serron

PolitikiProstasia

PolProstasias_PE_Serron

PolProstasias_Xartes

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

bullet Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
bullet Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
bullet Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
bullet Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
bullet Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
bullet Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
bullet Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  
bullet Εμπλεκόμενοι Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Σερρών και Δήμων της  
bullet Σεισμός και Προστασία σε Εργασιακό Χώρο  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS