Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Επικοινωνία

Σημείωση: Για να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει μέσω email, αντικαταστήσετε τη λέξη "στο" με το σύμβολο "@".

ΕπικοινωνίαΜητροπολιτική Επιτροπή

Υπάγεται σεΕπιτροπές Περιφέρειας
ΔιεύθυνσηΒασ. Όλγας 198
TK54655
ΠόληΘεσσαλονίκη
Περιγραφή
Συνοπτική παρουσίαση αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης:
 
1. Συνεδριάσεις
 
Η Μητροπολιτική Επιτροπή συστάθηκε βάσει του Ν.3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». Ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 210 του ανωτέρω νόμου και κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών έχει τις αρμοδιότητες του περιφερειακού συμβουλίου. Βάσει του «Κανονισμού Λειτουργίας Μητροπολιτικής Επιτροπής» (Απόφαση αριθμ.163/02-06-2011 του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας) αποτελείται από 15 μέλη. Συνεδριάζει υποχρεωτικά σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Οι συνεδριάσεις γίνονται πάντοτε στο κατάστημα της έδρας της μητροπολιτικής ενότητας και είναι δημόσιες. Στις συνεδριάσεις της συζητά και λαμβάνει αποφάσεις ή γνωμοδοτεί για θέματα που αφορούν αποκλειστικά τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Οι εισηγήσεις για τα θέματα που συζητούνται στις συνεδριάσεις της Μητροπολιτικής Επιτροπής υποβάλλονται από το Γραφείο Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ., το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., την Οικονομική Επιτροπή και την Εκτελεστική Επιτροπή. Οι αποφάσεις που εκδίδει η Μητροπολιτική Επιτροπή αναρτώνται στο Διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» και στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ.. Ορισμένες από τις αποφάσεις, αναλόγως του περιεχομένου τους, αποστέλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν.3852/2010, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για έλεγχο νομιμότητας.
 
2. Δημοσιεύσεις
 
Η Μητροπολιτική Επιτροπή είναι αρμόδια για τη δημοσιοποίηση στον τοπικό Τύπο (ΦΕΚ Β΄ 1391/29.9.2003 -Υ.Α. Η.Π.37111/2021), με σκοπό την ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού, περιλήψεων αποφάσεων που αφορούν τις διαδικασίες έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ήτοι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), ανανεώσεις/τροποποιήσεις Μ.Π.Ε., προκαταρκτικούς προσδιορισμούς περιβαλλοντικών απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.), καθώς και αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Ε.Π.Ο.). Οι ανωτέρω δημοσιοποιήσεις αφορούν δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά στο νομό Θεσσαλονίκης. Τα σχετικά διαβιβαστικά έγγραφα υποβάλλονται στη Μητροπολιτική Επιτροπή από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ. και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. Τηρείται έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο των δημοσιοποιήσεων και η σχετική ενημέρωση των αρμόδιων φορέων και ιδιωτών γίνεται μέσω ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανάρτησης στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Κ.Μ..
 
Τα νέα μέλη της Μητροπολιτικής και της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (10/1/2022)

Η νέα Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης (28/1/2022)
Τηλέφωνο12313 319650
Emailme στο pkm.gov.gr

Τηλέφωνο
2313 319650 - 2313 319620

You might see this message in place of the failed image.             You might see this message in place of the failed image.              Ανάρτηση πράξεων φορέα στη Διαύγεια
 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Δήλωση προσβασιμότητας

Άδεια Creative Commons
You might see this message in place of the failed image. © 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS