Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Με την υπ' αριθμ. 25/27-02-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΒΕΔΓ7ΛΛ-ΦΧ1) συστάθηκε η Περιφερειακή Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Εμπορίου και Αγροτικής Οικονομίας.


Επιτροπή Ανάπτυξης

Πίνακας θεμάτων – Αποφάσεων 8ης/05-07-2012 Συνεδρίασης Περιφερειακής Επιτροπής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (6/7/2012)

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στην συνεδρίαση της η οποία πραγματοποιήθηκε στις 05-07-2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη) συζήτησε σύμφωνα με την αριθμ. ΕΠ.Α/οικ 227793(101)/21-06-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης που έλαβαν αριθμούς απόφασης-γνωμοδότησης 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 και 79 του έτους 2012:
 
ΘΕΜΑ 1ο
Επικύρωση Πρακτικού 5ης/10-05-2012 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης αποφασίζει ομόφωνα θετικά την επικύρωση του Πρακτικού της 5ης/10-05-2012 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 66/2012)
 
ΘΕΜΑ 2ο
Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ της εταιρείας «ΚΕΜ ΑΒΕΕ» στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης ομόφωνα θετικά την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας «Αναδιοργάνωση και επέκταση της βιομηχανίας καλούπια – εξαρτήματα Μετάλλου – Πλαστικού» με δ.τ. ΚΕΜ ΑΒΕΕ που είναι εγκατεστημένη στο Ο.Τ. 10 της ΒΙΠΕ Σερρών, Δ. Σερρών η οποία προτείνεται να εγκαταστήσει νέο μηχανολογικό εξοπλισμό αυξάνοντας την κινητήρια ισχύ - Π.Ε. Σερρών
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 67/2012)
 
ΘΕΜΑ 3ο
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την δραστηριότητα :α) κτηνοτροφική μονάδα (ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ) δυναμικότητας 320 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής β) κτηνοτροφική γεώτρηση, της επιχείρησης με στοιχεία ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, που βρίσκεται στο αρ. 135 και 136 αγροτεμάχια έκτασης 28.800τ.μ. του αγροκτήματος της τοπικής κοινότητας Κρίνος του Δήμου Σερρών της ΠΕ Σερρών
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης ομόφωνα θετικά την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας :α) κτηνοτροφική μονάδα (ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ) δυναμικότητας 320 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής β) κτηνοτροφική γεώτρηση, της επιχείρησης με στοιχεία ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, που βρίσκεται στο αρ. 135 και 136 αγροτεμάχια έκτασης 28.800τ.μ. του αγροκτήματος της τοπικής κοινότητας Κρίνος του Δήμου Σερρών της ΠΕ Σερρών
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 68/2012)
 
ΘΕΜΑ 4ο
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την δραστηριότητα κτηνοτροφική μονάδα (ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ) δυναμικότητας 300 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, της επιχείρησης με στοιχεία ΜΠΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΜΠΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Ε, που βρίσκεται στο αρ. 504 και 505 αγροτεμάχια έκτασης 12.624 τ.μ. του αγροκτήματος της τοπικής κοινότητας Αχινού του Δήμου Βισαλτίας της ΠΕ Σερρών
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης ομόφωνα θετικά την έγκριση – τροποποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας κτηνοτροφικής μονάδας (ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ) δυναμικότητας 300 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, της επιχείρησης με στοιχεία ΜΠΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΜΠΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Ε, που βρίσκεται στο αρ. 504 και 505 αγροτεμάχια έκτασης 12.624 τ.μ. του αγροκτήματος της τοπικής κοινότητας Αχινού του Δήμου Βισαλτίας της ΠΕ Σερρών
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 69/2012)
 
ΘΕΜΑ 5ο
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: Αποχέτευση και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε,Λ,) του οικισμού «ΕΛΑΙΩΝΑ» του Δήμου Σερρών της ΠΕ Σερρών
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στο ΥΠΕΚΑ για λήψη σχετικής απόφασης ομόφωνα θετικά την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: Αποχέτευση και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε,Λ,) του οικισμού «ΕΛΑΙΩΝΑ» του Δήμου Σερρών της ΠΕ Σερρών
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 70/2012)
 
ΘΕΜΑ 6ο
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: Αποχέτευση και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε,Λ,) του οικισμού «ΜΑΡΜΑΡΑ» του Δήμου Σερρών της ΠΕ Σερρών
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στο ΥΠΕΚΑ για λήψη σχετικής απόφασης ομόφωνα θετικά την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: Αποχέτευση και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε,Λ,) του οικισμού «ΜΑΡΜΑΡΑ» του Δήμου Σερρών της ΠΕ Σερρών
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 71/2012)
 
ΘΕΜΑ 7ο
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: Αποχέτευση και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε,Λ,) του οικισμού «ΧΙΟΝΟΧΩΡΙ» του Δήμου Σερρών της ΠΕ Σερρών
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στο ΥΠΕΚΑ για λήψη σχετικής απόφασης ομόφωνα θετικά, την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: Αποχέτευση και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε,Λ,) του οικισμού «ΧΙΟΝΟΧΩΡΙ» του Δήμου Σερρών της ΠΕ Σερρών
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 72/2012)
 
ΘΕΜΑ 8ο
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) αποτελούμενου από 5 αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 210 MW, της εταιρείας με την επωνυμία «ADEMCO ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΊΟΥ ΕΠΕ», που θα εγκατασταθεί στην περιοχή του Μενοίκιου όρους που περιλαμβάνει τις θέσεις «Κλειδώματα-Κούλα-Σπανακοκορυφή-Μαυρομμάτα» των Δήμων Σερρών και Εμμανουήλ Παππά Π.Ε. Σερρών (υποκατηγορία 1 της πρώτης(Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α/Α 11 και κωδικό ΕΣΥΕ 401.γ και είναι δραστηριότητα μέσης όχλησης.
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στο ΥΠΕΚΑ για λήψη σχετικής απόφασης θετικά κατά πλειοψηφία, την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εγκατάστασης και λειτουργίας Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) αποτελούμενου από 5 αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 210 MW, της εταιρείας με την επωνυμία «ADEMCO ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΊΟΥ ΕΠΕ», που θα εγκατασταθεί στην περιοχή του Μενοίκιου όρους που περιλαμβάνει τις θέσεις «Κλειδώματα-Κούλα-Σπανακοκορυφή-Μαυρομμάτα» των Δήμων Σερρών και Εμμανουήλ Παππά Π.Ε. Σερρών (υποκατηγορία 1 της πρώτης(Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α/Α 11 και κωδικό ΕΣΥΕ 401.γ και είναι δραστηριότητα μέσης όχλησης.
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 73/2012)
 
ΘΕΜΑ 9ο
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας του σταθμού παραγωγής από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) ισχύος 20MW, της εταιρείας με την επωνυμία «ENERFARM 4 A.E.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ENERFARM 4 A.E.», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Αγίασμα» του Δήμου Σιντικής της Π.Ε. Σερρών, (υποκατηγορία 2 της πρώτης(Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α/Α 1 και είναι δραστηριότητα μέσης όχλησης.
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης θετικά κατά πλειοψηφία, την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εγκατάστασης και λειτουργίας του σταθμού παραγωγής από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) ισχύος 20MW, της εταιρείας με την επωνυμία «ENERFARM 4 A.E.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ENERFARM 4 A.E.», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Αγίασμα» του Δήμου Σιντικής της Π.Ε. Σερρών, (υποκατηγορία 2 της πρώτης(Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α/Α 1 και είναι δραστηριότητα μέσης όχλησης.
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 74/2012)
 
ΘΕΜΑ 10ο
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου: «Εκσυγχρονισμός και λειτουργία δύο υφιστάμενων ξενοδοχείων ως μία ενιαία μονάδα συνολικής δυναμικότητας διακοσίων κλινών, λειτουργία υδροθεραπαυτηρίου, κατασκευή και λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων καθώς και των υποστηρικτικών αυτού έργων στην περιοχή της Θερμοπηγής του Δήμου Σιντικής της Π.Ε. Σερρών. Φορέας υλοποίησης του έργου η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΟΥΤΡΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στο ΥΠΕΚΑ  για λήψη σχετικής απόφασης ομόφωνα θετικά, την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Εκσυγχρονισμός και λειτουργία δύο υφιστάμενων ξενοδοχείων ως μία ενιαία μονάδα συνολικής δυναμικότητας διακοσίων κλινών, λειτουργία υδροθεραπαυτηρίου, κατασκευή και λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων καθώς και των υποστηρικτικών αυτού έργων στην περιοχή της Θερμοπηγής του Δήμου Σιντικής της Π.Ε. Σερρών. Φορέας υλοποίησης του έργου η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΟΥΤΡΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης  75/2012)
 
ΘΕΜΑ 11ο
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου: «Επικαιροποίηση- συμπλήρωση- διόρθωση υφιστάμενης μελέτης παράκαμψης οικισμού Ανθής της Π.Ε. Σερρών, με φορέα υλοποίησης του έργου τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης αποφασίζει ομόφωνα την αναβολή του θέματος, για επόμενη συνεδρίαση
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 76/2012)
 
ΘΕΜΑ 12ο
Γνωμοδότηση επί ΜΠΕ του έργου «Επέκταση και λειτουργία υφιστάμενης μονάδας υδατοκαλλιέργειας του μικροφύκους spirulina, δυναμικότητας 8-9 tn/έτος, σε κλειστές εγκαταστάσεις στο υπ΄αριθμ. 2370 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Νιγρίτας στη θέση Γεωργουλάς, λειτουργία δύο υφιστάμενων γεωθερμικών γεωτρήσεων (παραγωγικής και επανεισαγωγής) στα υπ΄αριθμ. 9103 και 5776 αγροτεμάχια των αγροκτημάτων Θερμών Νιγρίτας αντίστοιχα, εντός του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής ενθαλπίας των Θερμών Νιγρίτας, καθώς και υφιστάμενου συνοδού υπόγειου αγωγού μεταφοράς του γεωθερμικού ρευστού συνολικού μήκους περίπου 980m στα αγροκτήματα Θερμών Νιγρίτας των Τ.Δ. Θερμών και Νιγρίτας του Δήμου Βισαλτίας της ΠΕ Σερρών, για λογαριασμό της εταιρείας « ΑΛΓΗ Α.Ε.Γ.Ε.»
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στο ΥΠΕΚΑ για λήψη σχετικής απόφασης ομόφωνα θετικά, την έγκριση περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  του έργου «Επέκταση  και   λειτουργία υφιστάμενης  μονάδας  υδατοκαλλιέργειας  του  μικροφύκους  spirulina, δυναμικότητας 8-9 tn/έτος, σε κλειστές εγκαταστάσεις     στο υπ΄ αριθμ. 2370 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Νιγρίτας  στη        θέση Γεωργουλάς, λειτουργία δύο υφιστάμενων                  γεωθερμικών γεωτρήσεων (παραγωγικής και επανεισαγωγής) στα υπ΄αριθμ. 9103 και 5776 αγροτεμάχια των αγροκτημάτων Θερμών Νιγρίτας αντίστοιχα, εντός του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής ενθαλπίας των Θερμών Νιγρίτας, καθώς και υφιστάμενου συνοδού υπόγειου αγωγού μεταφοράς του γεωθερμικού ρευστού συνολικού μήκους περίπου 980m στα αγροκτήματα Θερμών Νιγρίτας των Τ.Δ. Θερμών και Νιγρίτας του Δήμου Βισαλτίας της ΠΕ Σερρών, για λογαριασμό της εταιρείας « ΑΛΓΗ Α.Ε.Γ.Ε.»
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 77/2012)
 
ΘΕΜΑ 13ο
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Αντιμετώπιση διάβρωσης ακτής μπροστά από συγκρότημα κατοικιών Ο.Τ. 12Α στον οικισμό Μουριών» 
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης ομόφωνα θετικά, την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Αντιμετώπιση διάβρωσης ακτής μπροστά από συγκρότημα κατοικιών Ο.Τ. 12Α στον οικισμό Μουριών» 
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 78/2012)
 
ΘΕΜΑ 14ο
Γνωμοδότησηγια την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 4200/16-6-2011ΑΕΠΟ που αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 999 KW με χρήση βιομάζας της εταιρείας με επωνυμία “M.P. Biomass Energy A.E.” (πρώην Αγκροτεβ Ελλάς Α.Ε.), που προτείνεται να εγκατασταθεί στην εκτός σχεδίου περιοχή Γοματίου, Δ. Αριστοτέλη, Π.Ε. Χαλκιδικής.
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης θετικά κατά πλειοψηφία, την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 4200/16-6-2011ΑΕΠΟ που αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 999 KW με χρήση βιομάζας της εταιρείας με επωνυμία “M.P. Biomass Energy A.E.” (πρώην Αγκροτεβ Ελλάς Α.Ε.), που προτείνεται να εγκατασταθεί στην εκτός σχεδίου περιοχή Γοματίου, Δ. Αριστοτέλη, Π.Ε. Χαλκιδικής.
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 79/2012)
 


Επιστροφή2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίες

2022_06_22_ΟΔΗΓΟΣ_ΠΟΛΙΤΗ

2023_05_04_visit_c_macedonia

2020_03_23_gov_gr

2021_03_31_techep

FilmOffice-banner

amfipoli

pmdaae

2023_08_16_logoESPA_2021-27

ESPA

2024_01_05_logo Interreg 2_small

2022_02_09_ΕΠΑ-ΠΠΑ

ΠΑΑ_2014_2020
 
2020_01_31_logo_click 

diktyoygeias_new

banner_perivallon_ektheseis_elegxou

2020_09_28_life

kounoupia2019

2021_11_17drasthriopoiohsh

2022_01_19_seveso

2021_11_17politikip

oikonomika_stoixeia

2021_11_19Kentro-Politismou

ΟΧΕ-ΒΑΑ


Δικαιολογητικά προς Υπηρεσίες

bullet Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα2021_11_18toyrismosl             2021_11_18 epixeirisiako              Ανάρτηση πράξεων φορέα στη Διαύγεια
 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Δήλωση προσβασιμότητας

Άδεια Creative Commons
wcag2_sm © 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS