Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Με την υπ' αριθμ. 25/27-02-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΒΕΔΓ7ΛΛ-ΦΧ1) συστάθηκε η Περιφερειακή Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Εμπορίου και Αγροτικής Οικονομίας.


Επιτροπή Ανάπτυξης

Πίνακας Θεμάτων -Αποφάσεων της 7ης /06-06-2012 συνεδρίασης (11/6/2012)

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Θεσσαλονίκη, 8 Ιουνίου 2012        
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Μοναστηρίου12                               
Τ.Κ.            :546 29                                                          
Τηλέφωνο :2313 325-508                                                         
FAX            :2313 325-508                                                 
Πληροφορίες: Α. Τασούλα
e-mail : A.Tasoula@pkm.gov.gr
 
 
 
Πίνακας  Θεμάτων -Αποφάσεων της 7ης /06-06-2012 συνεδρίασης
Περιφερειακής Επιτροπής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στην συνεδρίαση της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25-05-2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη) συζήτησε σύμφωνα με την αριθμ. ΕΠ.Α/οικ 187864(79)/23-05-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης που έλαβαν αριθμούς απόφασης-γνωμοδότησης 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 και 65 του έτους 2012:
 
ΘΕΜΑ 1ο
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10MW» της εταιρείας με την επωνυμία «Φωτοβολατϊκά Πάρκα Βέροια Α.Ε.» που θα εγκατασταθεί στο με αριθμό 1α εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο θέση Ρουντίνα 1 αγροκτήματος Πολυπλάτανου, του Δήμου Ναούσης, της Πε Ημαθίας (ομάδα 10η. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, α/α 2, Υποκατηγορία Α2, με κωδικό Ε.Σ.Υ.Ε. 401.0γ και είναι δραστηριότητα χαμηλής όχλησης).
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης κατά πλειοψηφία θετικά MW» της εταιρείας με την επωνυμία «Φωτοβολατϊκά Πάρκα Βέροια Α.Ε.» που θα εγκατασταθεί στο με αριθμό 1α εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο θέση Ρουντίνα 1 αγροκτήματος Πολυπλάτανου, του Δήμου Ναούσης, της Πε Ημαθίας (ομάδα 10η. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, α/α 2, Υποκατηγορία Α2, με κωδικό Ε.Σ.Υ.Ε. 401.0γ»την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10
 (Αρ. Απόφασης 57/2012)
ΘΕΜΑ 2ο
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10MW» της εταιρείας με την επωνυμία «Φωτοβολατϊκά Πάρκα Βέροια Α.Ε.» που θα εγκατασταθεί στο με αριθμό 1β εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο θέση Ρουντίνα 2 αγροκτήματος Πολυπλάτανου, του Δήμου Ναούσης, της Πε Ημαθίας (ομάδα 10η. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, α/α 2, Υποκατηγορία Α2, με κωδικό Ε.Σ.Υ.Ε. 401.0γ και είναι δραστηριότητα χαμηλής όχλησης).
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης κατά πλειοψηφία θετικά MW» της εταιρείας με την επωνυμία «Φωτοβολατϊκά Πάρκα Βέροια Α.Ε.» που θα εγκατασταθεί στο με αριθμό 1β εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο θέση Ρουντίνα 2 αγροκτήματος Πολυπλάτανου, του Δήμου Ναούσης, της Πε Ημαθίας (ομάδα 10η. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, α/α 2, Υποκατηγορία Α2, με κωδικό Ε.Σ.Υ.Ε. 401.0γ.την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10
(Αρ. Απόφασης 58/2012)
ΘΕΜΑ 3ο
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10MW» της εταιρείας με την επωνυμία «Φωτοβολατϊκά Πάρκα Βέροια Α.Ε.» που θα εγκατασταθεί στο με αριθμό 1γ εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο θέση Ρουντίνα 3 αγροκτήματος Πολυπλάτανου, του Δήμου Ναούσης, της Πε Ημαθίας (ομάδα 10η. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, α/α 2, Υποκατηγορία Α2, με κωδικό Ε.Σ.Υ.Ε. 401.0γ και είναι δραστηριότητα χαμηλής όχλησης).
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης κατά πλειοψηφία θετικά MW» της εταιρείας με την επωνυμία «Φωτοβολατϊκά Πάρκα Βέροια Α.Ε.» που θα εγκατασταθεί στο με αριθμό 1γ εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο θέση Ρουντίνα 3 αγροκτήματος Πολυπλάτανου, του Δήμου Ναούσης, της Πε Ημαθίας (ομάδα 10η. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, α/α 2, Υποκατηγορία Α2, με κωδικό Ε.Σ.Υ.Ε. 401.0γ.την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10
(Αρ. Απόφασης 59/2012)
ΘΕΜΑ 4ο
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10MW» της εταιρείας με την επωνυμία «Φωτοβολατϊκά Πάρκα Βέροια Α.Ε.» που θα εγκατασταθεί στο με αριθμό 1δ εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο θέση Ρουντίνα 4 αγροκτήματος Πολυπλάτανου, του Δήμου Ναούσης, της Πε Ημαθίας (ομάδα 10η. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, α/α 2, Υποκατηγορία Α2, με κωδικό Ε.Σ.Υ.Ε. 401.0γ και είναι δραστηριότητα χαμηλής όχλησης).
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης κατά πλειοψηφία θετικά MW» της εταιρείας με την επωνυμία «Φωτοβολατϊκά Πάρκα Βέροια Α.Ε.» που θα εγκατασταθεί στο με αριθμό 1δ εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο θέση Ρουντίνα 4 αγροκτήματος Πολυπλάτανου, του Δήμου Ναούσης, της Πε Ημαθίας (ομάδα 10η. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, α/α 2, Υποκατηγορία Α2, με κωδικό Ε.Σ.Υ.Ε. 401.0γ.την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10
(Αρ. Απόφασης 60/2012)
ΘΕΜΑ 5ο
 
Γνωμοδότηση επί ΜΠΕ της Κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 320 μόσχων πάχυνσης με ανόρυξη γεώτρησης της «ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που θα εγκατασταθεί στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας του Δήμου Βέροιας της Π.Ε. Ημαθίας.
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης θετικά κατά πλειοψηφία την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΜΠΕ της Κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 320 μόσχων πάχυνσης με ανόρυξη γεώτρησης της «ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που θα εγκατασταθεί στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας του Δήμου Βέροιας της Π.Ε. Ημαθίας.
(Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 61/2012)
ΘΕΜΑ 6ο
Γνωμοδότηση επί ΜΠΕ της Κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 480 μόσχων πάχυνσης με υφιστάμενη γεώτρηση των Γεωργίου Δ. Παπαγιάννη και Ιωάννη Γ. Παπαγιάννη που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Κ. Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας της Π.Ε. Ημαθίας.
Περίληψη
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης θετικά κατά πλειοψηφία την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΜΠΕ της Κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 480 μόσχων πάχυνσης με υφιστάμενη γεώτρηση των Γεωργίου Δ. Παπαγιάννη και Ιωάννη Γ. Παπαγιάννη που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Κ. Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας της Π.Ε. Ημαθίας.
(Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 62/2012)
ΘΕΜΑ 7ο
Γνωμοδότηση επί ΜΠΕ της Κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 320 μόσχων πάχυνσης του «ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» στο υπ΄αριθμ.192 Α.Τ. του αγροκτήματος Τριλόφου, Δ. Βέροιας, Ν. Ημαθίας.
 
Περίληψη
 Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης θετικά κατά πλειοψηφία την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΜΠΕ της Κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 320 μόσχων πάχυνσης του «ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» στο υπ΄αριθμ.192 Α.Τ. του αγροκτήματος Τριλόφου, Δ. Βέροιας, Ν. Ημαθίας.
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 63/2012)
 
ΘΕΜΑ 8Ο
Γνωμοδότηση επί ΜΠΕ της Κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 700 μόσχων πάχυνσης, με υπάρχουσα γεώτρηση της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ Ο.Ε.» στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δ.Δ. Τριλόφου, Δ. Βέροιας, Ν. Ημαθίας.
 
Περίληψη
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης θετικά κατά πλειοψηφία την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΜΠΕ της Κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 700 μόσχων πάχυνσης, με υπάρχουσα γεώτρηση της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ Ο.Ε.» στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δ.Δ. Τριλόφου, Δ. Βέροιας, Ν. Ημαθίας.
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 64/2012)
 
ΘΕΜΑ 9Ο
Γνωμοδότηση επί ΜΠΕ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου σε ιδιωτική δασική έκταση, εμβαδού 99.886,18τ.μ. στη θέση «Κάστρο» της τοπικής Κοινότητας Ροδοχωρίου του Δ. Νάουσας της Π.Ε. Ημαθίας.
 
Περίληψη
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης θετικά κατά πλειοψηφία την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΜΠΕ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου σε ιδιωτική δασική έκταση, εμβαδού 99.886,18τ.μ. στη θέση «Κάστρο» της τοπικής Κοινότητας Ροδοχωρίου του Δ. Νάουσας της Π.Ε. Ημαθίας
(Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 65/2012)
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 
 
                                                                       ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
 
 
 


ΕπιστροφήΠαρουσιάσεις 2ου Συνεδρίου Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Αυτοδιοίκησης Περιφερειών Ελλάδας

Υποβολή Αιτήσεων Ιατρικών Ειδικοτήτων

2020_03_23_gov_gr

2021_04_23_adodhg

2020_05_25_dac

2020_07_02_forma_epikoin

2020_10_29_covid-19

2021_11_30_thal.m.th

2021_11_18epistrofes

2021_03_31_techep

2020_06_24_dl-citizen

FilmOffice-banner

amfipoli

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών

2021_11_15eservices2

pmdaae

ESPA

ΠΑΑ_2014_2020
 
youreurope

2020_01_31_logo_click

diktyoygeias_new

2020_09_28_life

banner_pespka

kounoupia2019

2021_11_17drasthriopoiohsh

rbanner1

Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜ

2022_01_19_seveso

2021_11_17politikip

2021_11_17ΠΚΜ

oikonomika_stoixeia

2021_11_19Kentro-Politismou

Διαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman
ΟΧΕ-ΒΑΑ

ΟΧΕ-ΒΑΑ

Παρουσιάσεις 2ου Συνεδρίου Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Αυτοδιοίκησης Περιφερειών Ελλάδας

2120_11_19nosmoking


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

bullet Visit Central Macedonia
bullet Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
bullet Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
bullet ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
bullet Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
bullet Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
bullet Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
bullet Ενημέρωση για τη λύσσα
bullet Ενημέρωση για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
bullet Ποιότητα Ατμόσφαιρας
bullet Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
bullet Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
bullet Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) 
bullet Η ψηφιακή προσβασιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Δικαιολογητικά προς Υπηρεσίες

bullet Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα


rbanner2

rbanner4

2013_07_03_ekloges


2021_11_18toyrismosl             2021_11_18 epixeirisiako              2021_11_18 asfaleia
 

Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Δήλωση προσβασιμότητας

Άδεια Creative Commons
wcag2_sm © 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS