Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Με την υπ' αριθμ. 25/27-02-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΒΕΔΓ7ΛΛ-ΦΧ1) συστάθηκε η Περιφερειακή Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Εμπορίου και Αγροτικής Οικονομίας.


Επιτροπή Ανάπτυξης

Πίνακας Θεμάτων -Αποφάσεων της 7ης /06-06-2012 συνεδρίασης (11/6/2012)

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Θεσσαλονίκη, 8 Ιουνίου 2012        
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Μοναστηρίου12                               
Τ.Κ.            :546 29                                                          
Τηλέφωνο :2313 325-508                                                         
FAX            :2313 325-508                                                 
Πληροφορίες: Α. Τασούλα
e-mail : A.Tasoula@pkm.gov.gr
 
 
 
Πίνακας  Θεμάτων -Αποφάσεων της 7ης /06-06-2012 συνεδρίασης
Περιφερειακής Επιτροπής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στην συνεδρίαση της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25-05-2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη) συζήτησε σύμφωνα με την αριθμ. ΕΠ.Α/οικ 187864(79)/23-05-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης που έλαβαν αριθμούς απόφασης-γνωμοδότησης 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 και 65 του έτους 2012:
 
ΘΕΜΑ 1ο
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10MW» της εταιρείας με την επωνυμία «Φωτοβολατϊκά Πάρκα Βέροια Α.Ε.» που θα εγκατασταθεί στο με αριθμό 1α εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο θέση Ρουντίνα 1 αγροκτήματος Πολυπλάτανου, του Δήμου Ναούσης, της Πε Ημαθίας (ομάδα 10η. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, α/α 2, Υποκατηγορία Α2, με κωδικό Ε.Σ.Υ.Ε. 401.0γ και είναι δραστηριότητα χαμηλής όχλησης).
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης κατά πλειοψηφία θετικά MW» της εταιρείας με την επωνυμία «Φωτοβολατϊκά Πάρκα Βέροια Α.Ε.» που θα εγκατασταθεί στο με αριθμό 1α εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο θέση Ρουντίνα 1 αγροκτήματος Πολυπλάτανου, του Δήμου Ναούσης, της Πε Ημαθίας (ομάδα 10η. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, α/α 2, Υποκατηγορία Α2, με κωδικό Ε.Σ.Υ.Ε. 401.0γ»την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10
 (Αρ. Απόφασης 57/2012)
ΘΕΜΑ 2ο
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10MW» της εταιρείας με την επωνυμία «Φωτοβολατϊκά Πάρκα Βέροια Α.Ε.» που θα εγκατασταθεί στο με αριθμό 1β εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο θέση Ρουντίνα 2 αγροκτήματος Πολυπλάτανου, του Δήμου Ναούσης, της Πε Ημαθίας (ομάδα 10η. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, α/α 2, Υποκατηγορία Α2, με κωδικό Ε.Σ.Υ.Ε. 401.0γ και είναι δραστηριότητα χαμηλής όχλησης).
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης κατά πλειοψηφία θετικά MW» της εταιρείας με την επωνυμία «Φωτοβολατϊκά Πάρκα Βέροια Α.Ε.» που θα εγκατασταθεί στο με αριθμό 1β εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο θέση Ρουντίνα 2 αγροκτήματος Πολυπλάτανου, του Δήμου Ναούσης, της Πε Ημαθίας (ομάδα 10η. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, α/α 2, Υποκατηγορία Α2, με κωδικό Ε.Σ.Υ.Ε. 401.0γ.την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10
(Αρ. Απόφασης 58/2012)
ΘΕΜΑ 3ο
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10MW» της εταιρείας με την επωνυμία «Φωτοβολατϊκά Πάρκα Βέροια Α.Ε.» που θα εγκατασταθεί στο με αριθμό 1γ εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο θέση Ρουντίνα 3 αγροκτήματος Πολυπλάτανου, του Δήμου Ναούσης, της Πε Ημαθίας (ομάδα 10η. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, α/α 2, Υποκατηγορία Α2, με κωδικό Ε.Σ.Υ.Ε. 401.0γ και είναι δραστηριότητα χαμηλής όχλησης).
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης κατά πλειοψηφία θετικά MW» της εταιρείας με την επωνυμία «Φωτοβολατϊκά Πάρκα Βέροια Α.Ε.» που θα εγκατασταθεί στο με αριθμό 1γ εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο θέση Ρουντίνα 3 αγροκτήματος Πολυπλάτανου, του Δήμου Ναούσης, της Πε Ημαθίας (ομάδα 10η. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, α/α 2, Υποκατηγορία Α2, με κωδικό Ε.Σ.Υ.Ε. 401.0γ.την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10
(Αρ. Απόφασης 59/2012)
ΘΕΜΑ 4ο
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10MW» της εταιρείας με την επωνυμία «Φωτοβολατϊκά Πάρκα Βέροια Α.Ε.» που θα εγκατασταθεί στο με αριθμό 1δ εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο θέση Ρουντίνα 4 αγροκτήματος Πολυπλάτανου, του Δήμου Ναούσης, της Πε Ημαθίας (ομάδα 10η. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, α/α 2, Υποκατηγορία Α2, με κωδικό Ε.Σ.Υ.Ε. 401.0γ και είναι δραστηριότητα χαμηλής όχλησης).
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης κατά πλειοψηφία θετικά MW» της εταιρείας με την επωνυμία «Φωτοβολατϊκά Πάρκα Βέροια Α.Ε.» που θα εγκατασταθεί στο με αριθμό 1δ εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο θέση Ρουντίνα 4 αγροκτήματος Πολυπλάτανου, του Δήμου Ναούσης, της Πε Ημαθίας (ομάδα 10η. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, α/α 2, Υποκατηγορία Α2, με κωδικό Ε.Σ.Υ.Ε. 401.0γ.την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10
(Αρ. Απόφασης 60/2012)
ΘΕΜΑ 5ο
 
Γνωμοδότηση επί ΜΠΕ της Κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 320 μόσχων πάχυνσης με ανόρυξη γεώτρησης της «ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που θα εγκατασταθεί στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας του Δήμου Βέροιας της Π.Ε. Ημαθίας.
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης θετικά κατά πλειοψηφία την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΜΠΕ της Κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 320 μόσχων πάχυνσης με ανόρυξη γεώτρησης της «ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που θα εγκατασταθεί στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας του Δήμου Βέροιας της Π.Ε. Ημαθίας.
(Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 61/2012)
ΘΕΜΑ 6ο
Γνωμοδότηση επί ΜΠΕ της Κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 480 μόσχων πάχυνσης με υφιστάμενη γεώτρηση των Γεωργίου Δ. Παπαγιάννη και Ιωάννη Γ. Παπαγιάννη που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Κ. Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας της Π.Ε. Ημαθίας.
Περίληψη
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης θετικά κατά πλειοψηφία την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΜΠΕ της Κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 480 μόσχων πάχυνσης με υφιστάμενη γεώτρηση των Γεωργίου Δ. Παπαγιάννη και Ιωάννη Γ. Παπαγιάννη που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Κ. Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας της Π.Ε. Ημαθίας.
(Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 62/2012)
ΘΕΜΑ 7ο
Γνωμοδότηση επί ΜΠΕ της Κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 320 μόσχων πάχυνσης του «ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» στο υπ΄αριθμ.192 Α.Τ. του αγροκτήματος Τριλόφου, Δ. Βέροιας, Ν. Ημαθίας.
 
Περίληψη
 Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης θετικά κατά πλειοψηφία την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΜΠΕ της Κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 320 μόσχων πάχυνσης του «ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» στο υπ΄αριθμ.192 Α.Τ. του αγροκτήματος Τριλόφου, Δ. Βέροιας, Ν. Ημαθίας.
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 63/2012)
 
ΘΕΜΑ 8Ο
Γνωμοδότηση επί ΜΠΕ της Κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 700 μόσχων πάχυνσης, με υπάρχουσα γεώτρηση της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ Ο.Ε.» στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δ.Δ. Τριλόφου, Δ. Βέροιας, Ν. Ημαθίας.
 
Περίληψη
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης θετικά κατά πλειοψηφία την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΜΠΕ της Κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 700 μόσχων πάχυνσης, με υπάρχουσα γεώτρηση της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ Ο.Ε.» στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δ.Δ. Τριλόφου, Δ. Βέροιας, Ν. Ημαθίας.
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 64/2012)
 
ΘΕΜΑ 9Ο
Γνωμοδότηση επί ΜΠΕ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου σε ιδιωτική δασική έκταση, εμβαδού 99.886,18τ.μ. στη θέση «Κάστρο» της τοπικής Κοινότητας Ροδοχωρίου του Δ. Νάουσας της Π.Ε. Ημαθίας.
 
Περίληψη
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης θετικά κατά πλειοψηφία την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΜΠΕ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου σε ιδιωτική δασική έκταση, εμβαδού 99.886,18τ.μ. στη θέση «Κάστρο» της τοπικής Κοινότητας Ροδοχωρίου του Δ. Νάουσας της Π.Ε. Ημαθίας
(Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 65/2012)
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 
 
                                                                       ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
 
 
 


Επιστροφή2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίες

2022_06_22_ΟΔΗΓΟΣ_ΠΟΛΙΤΗ

2023_05_04_visit_c_macedonia

2020_03_23_gov_gr

2021_03_31_techep

FilmOffice-banner

amfipoli

pmdaae

2023_08_16_logoESPA_2021-27

ESPA

2024_01_05_logo Interreg 2_small

2022_02_09_ΕΠΑ-ΠΠΑ

ΠΑΑ_2014_2020
 
2020_01_31_logo_click 

diktyoygeias_new

banner_perivallon_ektheseis_elegxou

2020_09_28_life

kounoupia2019

2021_11_17drasthriopoiohsh

2022_01_19_seveso

2021_11_17politikip

oikonomika_stoixeia

2021_11_19Kentro-Politismou

ΟΧΕ-ΒΑΑ


Δικαιολογητικά προς Υπηρεσίες

bullet Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα2021_11_18toyrismosl             2021_11_18 epixeirisiako              Ανάρτηση πράξεων φορέα στη Διαύγεια
 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Δήλωση προσβασιμότητας

Άδεια Creative Commons
wcag2_sm © 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS