ΑναζήτησηΔιαδικασία εγγραφής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)
 

 • Εγγραφή στο ΚΗΜΟ σύμφωνα με το άρθρο 6 της απόφασης (απο παράγραφο 2 και κάτω):

  1. Για την εγγραφή στο ΚΗΜΟ, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή του ΚΗΜΟ, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ( Για να συμπληρώσετε την αίτηση πατήστε εδώ: www.minagric.gr ). Η Αίτηση Εγγραφής υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 (Α΄75) και σε αυτήν οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν τα στοιχεία των περ. α΄ έως και στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 , που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΟ, καθώς και ότι τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας απόφασης.

  2. Η Δ.Α.Ο.Κ. της Περιφερειακής Ενότητας,στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει η μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής (εφεξής αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ.) και στην οποία έχει ορισθεί υπεύθυνος για το ΚΗΜΟ, ενημερώνεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΚΗΜΟ, για την υποβολή της Αίτησης Εγγραφής της παρ. 2.

  3. Ο αιτών υποβάλλει τα δικαιολογητικά του άρθρου 7 στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής. Η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. διενεργεί διοικητικό έλεγχο των στοιχείων του άρθρου 8 που δηλώνονται στην Αίτηση Εγγραφής της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,με τα στοιχεία του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών ισχύει, καθώς και με τα στοιχεία που είναι δηλωμένα στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ).

   1. Η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής του ΚΗΜΟ, για την έγκριση ή μη της Αίτησης Εγγραφής του, μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με την παρ. 4.

   2. Αν η Αίτηση Εγγραφής εγκριθεί, η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. ολοκληρώνει τη διαδικασία εγγραφής του ενδιαφερόμενου στο ΚΗΜΟ και με το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της περ. α΄ αποστέλλει και τον μοναδικό Αριθμό Εγγραφής του υπεύθυνου της μονάδας. Η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. εκδίδει έντυπη Βεβαίωση Εγγραφής του ενδιαφερόμενου, υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της, στην οποία αναγράφεται και ο μοναδικός Αριθμός Εγγραφής του. Ο Αριθμός Εγγραφής είναι εξαψήφιος ήτοι ο κωδικός του Νομού και η αύξουσα σειρά εγγραφής σε σύνολο Χώρας, με επιπλέον το γραμματικό πρόθεμα GR.

   3. Αν η Αίτηση Εγγραφής απορριφθεί, στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της περ. α΄, η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. γνωστοποιεί στον ενδιαφερόμενο τους λόγους για τους οποίους η Αίτηση Εγγραφής απορρίφθηκε,καθώς και το δικαίωμα άσκησης ένστασης και τις προθεσμίες υποβολής της, σύμφωνα με το άρθρο 9.

   1. Σε περίπτωση παύσης των δραστηριοτήτων της μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, ο υπεύθυνος της υποβάλλει με δική του ευθύνη στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ., έντυπη Αίτηση Διαγραφής από το ΚΗΜΟ.

   2. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη από τον υπεύθυνο της μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής που είναι εγγεγραμμένη στο ΚΗΜΟ, ο υπεύθυνος της υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία απώλειας της ως άνω ιδιότητας, έντυπη Αίτηση Διαγραφής από το ΚΗΜΟ.

   3. Σε περίπτωση θανάτου του υπεύθυνου της μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. η ληξιαρχική πράξη θανάτου, ο υπεύθυνος της μονάδας διαγράφεται από το ΚΗΜΟ και η μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής διακόπτει τη λειτουργία της.

   

 • Ανανέωση Εγγραφής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας ( ΚΗΜΟ ) σύμφωνα με το άρθρο 6Α (345/23924/2-3-2017) της τροποποίησης της απόφασης 4912/120862/5.11.2015:

  1. Η βεβαίωση εγγραφής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας ισχύει για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσή της.

  2. Για την ανανέωση της εγγραφής ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στην αρμόδια ΔΑΟΚ τα δικαιολογητικά του άρθρου 7 της αριθμ. πρωτ: 4912/120862/5.11.2015 απόφασης ένα μήνα πριν την λήξη της ισχύος της βεβαίωσης εγγραφής, ταυτόχρονα δύναται να αιτηθεί και την προσθήκη νέων προϊόντων καθώς και την διαγραφή προϊόντων που δεν επιθυμεί πλέον να παράγει. Η αρμόδια ΔΑΟΚ ακολουθεί την διαδικασία του άρθρου 6.

  3. Ο Αριθμός ανανέωσης της Εγγραφής παραμένει ο ίδιος με τον αρχικό.

  4. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν υποβάλλει αίτηση ανανέωσης της εγγραφής, διαγράφεται από το ΚΗΜΟ και ενημερώνεται εγγράφως από την ΔΑΟΚ για την διαγραφή του. Ο Αριθμός Εγγραφής του δεν δίνεται σε άλλο ενδιαφερόμενο αλλά παραμένει διαθέσιμος,στην περίπτωση που θέλει να επαναγραφθεί στο ΚΗΜΟ μελλοντικά.

   

 • Δικαιολογητικά για την έναρξη λειτουργίας μονάδων τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και την εγγραφή τους στο ΚΗΜΟ σύμφωνα με το άρθρο 7

  1. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 για την έναρξη λειτουργίας της μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και την εγγραφή στο ΚΗΜΟ, είναι τα εξής:

   1. βεβαίωση από τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης για το ίδιο έτους με το έτος υποβολής της αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ, που να αποδεικνύει ότι είναι ο ενδιαφερόμενος κατά κύριο επάγγελμα αγρότης,

   2. αντίγραφο Δήλωσης Καλλιέργειας του ΟΣΔΕ, του ίδιου έτους με το έτος υποβολής της αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ,

   3. απόδειξη πληρωμής e−παραβόλου για την εγγραφή στο ΚΗΜΟ, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του Κάντε κλίκ για να κατεβάσετε το αρχείο Ν. 4235/2014

   4. Κάντε κλίκ για να κατεβάσετε το αρχείο Δήλωση συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις υγιεινής της παρ.1 του άρθρου 4.

   5. Όσον αφορά τους παραγωγούς γαλακτοκοµικών προϊόντων, επιπλέον των ανωτέρω δήλωση αυτών µε την οποία δηλώνουν ότι :......

     Σύμφωνα με την τροποποίηση της αριθμ. 4912/120862/5.11.2015, απόφασης (Φ.Ε.Κ. 2468 Β) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,Κάντε κλίκ για να κατεβάσετε το αρχείο σύμφωνα με την Υ.Α. 1483/74804/10.07.2017 (ΦΕΚ 2635 Β΄27.07.2017) , επιπλέον των ανωτέρω δήλωση αυτών µε την οποία δηλώνουν ότι :

    1. αα) Tο γάλα που µεταποιούν δεν υπερβαίνει τις ποσότητες της παρ.3, του άρθρου 6, της Κάντε κλίκ για να κατεβάσετε το αρχείο αριθ. 3724/162303/22.12.14 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3438/Β΄/2014):"Εθνικά μέτρα και παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφίμων ζωϊκής προέλευσης σε εφαρμογή των κανονισμών"
    2. ββ) Tα προϊόντα παρασκευάζονται από γάλα, που προέρχεται αποκλειστικά από την εκµετάλλευση τους.
    3. γγ) Τα τελικά προϊόντα πωλούνται λιανικώς στα σηµεία διάθεσης από τους ίδιους. Η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της αριθμ. Υ.Α. 1483/74804/10.07.2017 (ΦΕΚ 2635 Β΄27.07.2017) απόφασης καταργείται και τροποποιείται σύμφωνα με την Κάντε κλίκ για να ανοίξετε το αρχείο Υ.Α. 799/13510/04.02.2019 (ΦΕΚ 224 Β΄04.02.2019) Άρθρο 1
    4. δδ) Συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του του άρθρου 6, της Κάντε κλίκ για να κατεβάσετε το αρχείο αριθ. 3724/162303/22.12.14 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3438/Β΄/2014):"Εθνικά μέτρα και παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφίμων ζωϊκής προέλευσης σε εφαρμογή των κανονισμών"
  2. Το προσωπικό της μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής διαθέτει πιστοποιητικά υγείας τα οποία φυλάσσονται στην επιχείρηση και επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο των αρμοδίων Υπηρεσιών..

  Διευκρινίσεις: Όσοι αγρότες ανήκουν στην Δ.Α.Ο.Α Μ.Ε.Θεσσαλονίκης και πληρούν τις προυποθέσεις, έχουν κάνει ηλεκτρονική αίτηση σύμφωνα με τα παραπάνω (άρθρο 6) και έχουν συγκεντρώσει τα παραπάνω δικαιολογητικά, τα καταθέτουν σε φάκελο (μαζί με φωτοτυπία του πιστοποιητικού υγείας) στους αρμόδιους υπαλλήλους της ΔΑΟΚ θεσσαλονίκης στην Δ/νση 26ης Οκτωβρίου 64 ήτοι:

  1. Ντίνας Θεόδωρος, Γεωπόνος, τηλ. 2313-330-364

  2. Γαζέπη Ευαγγελία, τηλ. 2313-330-337

   

 • Στοιχεία που καταχωρούνται στο ΚΗΜΟ σύμφωνα με το άρθρο 8

   1. τα στοιχεία ταυτότητας, ο ΑΦΜ και τα στοιχεία επικοινωνίας (ιδίως ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) του υπεύθυνου της μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής,

   2. η έδρα της αγροτικής εκμετάλλευσης με πλήρη στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης όπως έχει δηλωθεί στο ΜΑΑΕ,

   3. η έδρα της μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, με πλήρη στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης,

   4. οι καλλιεργούμενες εκτάσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΟΣΔΕ καθώς είδος − αριθμός ζώων που έχουν δηλωθεί στην ΚΒΔ,

   5. ο αριθμός της εκμετάλλευσης,

   6. το είδος του αρχικού προϊόντος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη και αποτελεί το πρωταρχικό συστατικό του τροφίμου οικοτεχνικής παρασκευής και η κατά προσέγγιση προβλεπόμενη ποσότητα του λαμβάνοντας υπόψη τις αποδόσεις της περιοχής,

   7. τα είδη οικοτεχνικής παρασκευής του άρθρου 3 και η κατά προσέγγιση προβλεπόμενη ποσότητά τους και

   8. οι διενεργηθέντες έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές, οι βεβαιωθείσες παραβάσεις και οι επιβληθείσες κυρώσεις.

   9. ο ή οι παραγωγοί με τους οποίους συνεργάζεται το ΑΦΜ αυτών, το πρωταρχικό προϊόν καθώς και η ποσότητα που θα λάβει/παρέχει από/στους συνεργαζόμενους παραγωγούς καθώς και τα έτη συνεργασίας των.

  1. Μετά την εγγραφή του υπεύθυνου της μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής στο ΚΗΜΟ, για οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία της παρ. 1, ιδίως απώλεια της ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη, αλλαγή των καλλιεργούμενων εκτάσεων και του είδους καλλιέργειας ή του είδους − αριθμούς ζώων, ο υπεύθυνος της μονάδας ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. και υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά του άρθρου 7, εντός είκοσι (20) ημερών από την πραγματοποίηση της μεταβολής, για την ενημέρωση του ΚΗΜΟ.

   Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας κι εκτάκτων περιστατικών πρέπει να κοινοποιούνται εγγράφως στις ΔΑΟΚ μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά που την ικανοποιούν, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που ο υπεύθυνος είναι σε θέση να το πράξει.

   

 • Υποβολή και εξέταση ενστάσεων επί των Αιτήσεων Εγγραφής στο ΚΗΜΟ σύμφωνα με το άρθρο 9

  1. Σε περίπτωση απόρριψης της Αίτησης Εγγραφής του στο ΚΗΜΟ, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει ένσταση στη Δ.Α.Ο.Κ. στην οποία υποβλήθηκε η Αίτηση Εγγραφής στο ΚΗΜΟ, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την αποστολή σε αυτόν του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της περ. γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 6.

  2. Η ένσταση συνοδεύεται από τις έγγραφες απόψεις του ενδιαφερόμενου καθώς και από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει απαραίτητο.

  3. Κατόπιν της εξέτασης της ένστασης σύμφωνα με την παρ. 6, η επιτροπή συντάσσει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, εισήγηση στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Α.Ο.Κ., για την έγκριση ή μη της Αίτησης Εγγραφής στο ΚΗΜΟ. Η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. προβαίνει στην ολοκλήρωση ή μη της εγγραφής του ενδιαφερόμενου στο ΚΗΜΟ σύμφωνα με την απόφαση του Προϊσταμένου της.

  4. Η απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Α.Ο.Κ. της παρ. 7 θεωρείται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή, προσβάλλεται δε στα αρμόδια δικαστήρια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

  5. Η τριμελής επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων συστήνεται από τον Προϊστάμενο της ΔΑΟΚ. Οι επιτροπές που έχουν συσταθεί με βάση διατάξεις της παρούσας απόφασης συνεχίζουν να λειτουργούν.

  6. Ο αρμόδιος υπάλληλος που έχει εξετάσει την αρχική αίτηση δεν συμμετέχει στην Επιτροπή Εξέτασης των Ενστάσεων.

  7. Οι ΔΑΟΚ θα ενημερώνουν το ηλεκτρονικό σύστημα ΚΗΜΟ με το αποτέλεσμα και τα στοιχεία της ένστασης.

   

 • Έλεγχοι σύμφωνα με το άρθρο 10

  1. Επί των μονάδων τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής ασκούνται έλεγχοι από τις αρμόδιες Δ.Α.Ο.Κ. για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 5 και του άρθρου 6, καθώς και για την εξακρίβωση των στοιχείων των άρθρων 3, 7 και 8.

  2. Οι έλεγχοι της παρ. 1, διενεργούνται μία (1) φορά ανά έτος κατά τη διάρκεια της παραγωγής των προϊόντων στο 10%, τουλάχιστον, του συνόλου των μονάδων οικοτεχνικής παρασκευής που είναι εγγεγραμμένες στο ΚΗΜΟ βάσει εντύπου ελέγχου. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να διενεργούν αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας, έκτακτους επιτόπιους ελέγχους καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.

  3. Οι αρμόδιες Δ.Α.Ο.Κ. τηρούν αρχείο διενεργούμενων ελέγχων και επιβολής κυρώσεων για την Περιφερειακή Ενότητα αρμοδιότητας τους και καταχωρούν ηλεκτρονικά στο Μητρώο τις παραβάσεις που διαπιστώνουν και τις κυρώσεις που επιβάλλουν. Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) διαθέτει πρόσβαση στο ΚΗΜΟ και καταχωρεί ηλεκτρονικά σε αυτό, τις παραβάσεις που διαπιστώνει και τις κυρώσεις που επιβάλλει στις μονάδες τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4235/2014.

  4. Οι ΔΑΟΚ, για τους ελέγχους των, δύνανται να συστήσουν Επιτροπές Ελέγχων αποτελούμενες από τρία μέλη, εκ των οποίων το ένα μέλος θα είναι ο υπάλληλος που εξέτασε την ηλεκτρονική αίτηση του ενδιαφερόμενου.

  5. Οι ΔΑΟΚ εφόσον το κρίνουν σκόπιμο δύνανται να προβαίνουν σε επιτόπιο έλεγχο κατά την εξέταση της ηλεκτρονικής αίτησης του ενδιαφερομένου.

   

 • Κυρώσεις, επιβολή, είσπραξη και απόδοση προστίμων σύμφωνα με το άρθρο 12

  1. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων του άρθρου 10:

   1. Αν διαπιστωθεί συνέχιση της λειτουργίας της μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής μετά την απώλεια από τον υπεύθυνο της, της ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη, κατά παράβαση της περ. β΄ της παρ.6 του άρθρου 6 , επιβάλλεται πρόστιμο τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

   2. Αν διαπιστωθεί συνέχιση της λειτουργίας της μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής μετά το θάνατο του υπευθύνου της, κατά παράβαση περ. γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 6 , επιβάλλεται πρόστιμο τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

   3. Αν διαπιστωθεί δήλωση ψευδών στοιχείων της περ.ε΄ του άρθρου 7 και της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 , επιβάλλεται πρόστιμο τουλάχιστον πεντακοσίων (500) ευρώ.

   4. Αν διαπιστωθεί δήλωση ψευδών στοιχείων της περ.β΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 , επιβάλλεται πρόστιμο τουλάχιστον χιλίων (1.000) ευρώ.

   5. Αν διαπιστωθεί δήλωση ψευδών στοιχείων των περ.γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 , επιβάλλεται πρόστιμο τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

    

   Για την επιβολή, την είσπραξη και την απόδοση των ως άνω προστίμων, καθώς και για την υποβολή ένστασης των ενδιαφερομένων επί των πράξεων επιβολής αυτών, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του Ν. 4235/2014.

   • Άρθρο 24:Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων

     1. Διοικητικά πρόστιμα έως και 6.000 ευρώ επιβάλλονται, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4, από την υπηρεσία που διαπίστωσε τη μη συμμόρφωση, με απόφαση τριμελούς επιτροπής. Με απόφασή του, ο προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον έλεγχο προβαίνει, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την υποβολή της έκθεσης ελέγχου, στη συγκρότηση με τον ορισμό των μελών της τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από τρεις (3) ελεγκτές της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο, εκτός των ελεγκτών που υπογράφουν την έκθεση ελέγχου. Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο ελεγκτής με τον ανώτερο βαθμό και μεταξύ ομοιοβάθμων με τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας. Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ελεγκτής με τον κατώτερο βαθμό και μεταξύ ομοιοβάθμων με το λιγότερο χρόνο υπηρεσίας. Αν δεν επαρκεί ο αριθμός των υπαλλήλων για τη συγκρότηση της επιτροπής, σε αυτή δύνανται να συμμετάσχουν υπάλληλοι από άλλες αρμόδιες αρχές, με συναφές αντικείμενο. Η τριμελής επιτροπή συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, ο οποίος δέκα (10) ημέρες πριν τη συνεδρίασή της καλεί τον ενδιαφερόμενο για να εκθέσει τις απόψεις του εγγράφως ή προφορικά, με παρουσία του ίδιου ή εκπροσώπου του κατά την ημέρα συνεδρίασης.

     2. Η τριμελής επιτροπή λαμβάνει υπόψη την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών, τις απόψεις του ενδιαφερόμενου και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου και εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση:

      • αα) είτε για τη μη επιβολή προστίμου
      • ββ) είτε για την επιβολή προστίμου μέχρι και έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ
      • γγ) είτε για τη διαβίβαση της υπόθεσης στην αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 2, για την επιβολή προστίμου άνω των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, με σχετική εισήγηση για το ύψος αυτού. Η εν λόγω επιτροπή δεν επιλαμβάνεται περιπτώσεις μη συμμορφώσεων που το ποσό εκκίνησης του διοικητικού προστίμου είναι 6.001 ευρώ και άνω.

       

     3. Στην απόφαση επιβολής του προστίμου αναφέρεται το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατ’ αυτής εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η ένσταση κατατίθεται στην αρχή που εξέδωσε την απόφαση επιβολής του προστίμου και απευθύνεται ενώπιον τριμελούς επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, εκτός των περιπτώσεων επισήμων ελέγχων που διενεργούνται από τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΕΤ, οπότε η ένσταση απευθύνεται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΕΦΕΤ, το οποίο καθορίζει τη σχετική προς τούτο διαδικασία. Με την απόφαση του Περιφερειάρχη του δεύτερου εδαφίου, ορίζονται τα μέλη που υποδεικνύονται από τον προϊστάμενο της αρχής που επέβαλε το πρόστιμο, η έδρα, ο τρόπος λειτουργίας και κάθε σχετικό θέμα. Οι τριμελείς επιτροπές ή ο ΕΦΕΤ, κατά περίπτωση, αποφαίνονται επί των ενστάσεων, μετά από εξέταση της νομιμότητας και της ουσίας αυτών και ακυρώνουν εν όλω ή εν μέρει ή τροποποιούν την απόφαση επιβολής του προστίμου ή απορρίπτουν την ένσταση.

    1. Διοικητικά πρόστιμα άνω των 6.001 και μέχρι 60.000 ευρώ επιβάλλονται, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4:

     1. Για τις περιπτώσεις επίσημων ελέγχων, αρμοδιότητας των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ή της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής ή της Διεύθυνσης Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με απόφαση των προϊσταμένων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, Ζωικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου αυτού, κατά περίπτωση, κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων ως άνω Διευθύνσεων, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών, την απόφαση της τριμελούς επιτροπής σε περίπτωση διαβίβασης της υπόθεσης από αυτή, τις απόψεις του ενδιαφερόμενου και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.

      Στην απόφαση επιβολής προστίμου αναφέρεται το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατ’ αυτής, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η ένσταση κατατίθεται στις ως άνω, κατά περίπτωση, Διευθύνσεις του αυτού Υπουργείου και απευθύνεται, κατά περίπτωση, ενώπιον καθ’ ύλην αρμόδιας τριμελούς επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία καθορίζεται η σύνθεση, οι ιδιότητες των μελών, ο τρόπος λειτουργίας, η έδρα και κάθε σχετικό θέμα.

      Οι τριμελείς επιτροπές αποφαίνονται επί των ενστάσεων, μετά από εξέταση της νομιμότητας και της ουσίας αυτών και ακυρώνουν εν όλω ή εν μέρει ή τροποποιούν την απόφαση επιβολής του προστίμου ή απορρίπτουν την ένσταση.

     2. Για τις περιπτώσεις επίσημων ελέγχων, αρμοδιότητας του ΕΦΕΤ, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, το οποίο καθορίζει τη σχετική προς τούτο διαδικασία.

      Στην απόφαση επιβολής του προστίμου αναφέρεται το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατ’ αυτής εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η ένσταση κατατίθεται στο ΔΣ του ΕΦΕΤ, το οποίο καθορίζει τη σχετική για την εξέταση αυτής διαδικασία και εξετάζεται όπως το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄.

    2. Διοικητικά πρόστιμα για τις αριθ. 1 και 3 μη συμμορφώσεις της περίπτωσης α΄ «Γενικά» της παραγράφου 2 του άρθρου 23 , που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και διοικητικά πρόστιμα για τις μη συμμορφώσεις της Κάντε κλίκ για να κατεβάσετε το αρχείο περίπτωσης γ΄ «Τομέας Ζωοτροφών» της παραγράφου 2 του άρθρου 23 , επιβάλλονται με απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής, η οποία λαμβάνει υπόψη την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών, τις απόψεις του ενδιαφερόμενου και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.

     Στην απόφαση επιβολής προστίμου αναφέρεται το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατ’ αυτής, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, η οποία κατατίθεται στη Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του αυτού Υπουργείου και απευθύνεται ενώπιον τριμελούς επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία καθορίζεται η σύνθεση, οι ιδιότητες των μελών, ο τρόπος λειτουργίας, η έδρα και κάθε σχετικό θέμα. Η τριμελής επιτροπή αποφαίνεται επί των ενστάσεων μετά από εξέταση της νομιμότητας και της ουσίας αυτών και ακυρώνει εν όλω ή εν μέρει ή τροποποιεί την απόφαση επιβολής του προστίμου ή απορρίπτει την ένσταση.

    3. Διοικητικά πρόστιμα για τις αριθ. 1 έως και 3 μη συμμορφώσεις της περίπτωσης α΄ «Γενικά» παραγράφου 2 του άρθρου 23 , που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων και Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και διοικητικά πρόστιμα για τις αριθ. 22 έως και 27 μη συμμορφώσεις της περίπτωσης Κάντε κλίκ για να κατεβάσετε το αρχείο δ΄ «Τομέας υγείας των ζώων» της παραγράφου 2 του άρθρου 23 , επιβάλλονται, με απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων και Εφαρμογών, η οποία λαμβάνει υπόψη την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών, τις απόψεις του ενδιαφερόμενου και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.

     Στην απόφαση επιβολής προστίμου αναφέρεται το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατ’ αυτής, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, η οποία κατατίθεται στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων και Εφαρμογών του αυτού Υπουργείου και απευθύνεται ενώπιον τριμελούς επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία καθορίζεται η σύνθεση, οι ιδιότητες των μελών, ο τρόπος λειτουργίας, η έδρα και κάθε σχετικό θέμα. Η τριμελής επιτροπή αποφαίνεται επί των ενστάσεων μετά από εξέταση της νομιμότητας και της ουσίας αυτών και ακυρώνει εν όλω ή εν μέρει ή τροποποιεί την απόφαση επιβολής του προστίμου ή απορρίπτει την ένσταση.

    4.  

     1. Διοικητικά πρόστιμα των παραγράφων 2, 3 και 4, άνω των 60.000,00 ευρώ, επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση των αρμόδιων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ή της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής ή της Διεύθυνσης Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής ή του ΔΣ του ΕΦΕΤ, κατά περίπτωση.

     2. Διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 2, ανεξαρτήτως ύψους, επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης των αρμόδιων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ή της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής ή της Διεύθυνσης Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής ή του ΕΦΕΤ, κατά περίπτωση.

     3. Στην απόφαση επιβολής προστίμου των περιπτώσεων α΄ και β΄ αναφέρεται το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατ’ αυτής, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, η οποία κατατίθεται στις ανωτέρω αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή στο ΔΣ του ΕΦΕΤ, κατά περίπτωση. Επί της ένστασης αποφαίνεται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από εισήγηση των τριμελών επιτροπών των παραγράφων 2 περίπτωση α΄, 3 και 4 ή του ΕΦΕΤ κατά τη διαδικασία της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2. Για τη σχετική εισήγηση λαμβάνονται υπόψη η έκθεση των ελεγκτών, οι απόψεις του ενδιαφερόμενου και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.

     4. Η απόφαση επιβολής του προστίμου ή η απόφαση επί της ένστασης, κοινοποιείται στην επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 34.

      Η απόφαση επί της ένστασης ή η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου, αν δεν υποβληθεί, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ένσταση, θεωρείται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.

      

   • Άρθρο 25: Είσπραξη και απόδοση προστίμων

    1. Η παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης των αποφάσεων επιβολής προστίμων και της πορείας αποπληρωμής και είσπραξής τους διενεργείται από την οικονομική υπηρεσία της αρχής έκδοσης της σχετικής απόφασης.

    2. Η εντός εξήντα (60) ημερών, από την επίδοση της απόφασης επιβολής προστίμου, αποπληρωμή του προστίμου, συνεπάγεται έκπτωση τριάντα τοις εκατό (30%).

    3. Τα διοικητικά πρόστιμα αποπληρώνονται και βεβαιώνονται ως έσοδα:

     1. Κατά 100% του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, όταν οι μη συμμορφώσεις διαπιστώνονται από υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

     2. Κατά ποσοστό 50% του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας και κατά ποσοστό 50% των οικείων Περιφερειών, όταν οι μη συμμορφώσεις διαπιστώνονται από υπαλλήλους των Περιφερειακών Ενοτήτων, στα πλαίσια επίσημων ελέγχων, αρμοδιότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

     3. Κατά 100% του ΕΦΕΤ, όταν οι μη συμμορφώσεις διαπιστώνονται από υπαλλήλους του ΕΦΕΤ.

     4. Κατά 100% των οικείων Περιφερειών, όταν οι μη συμμορφώσεις διαπιστώνονται από υπαλλήλους των Περιφερειακών Ενοτήτων, στα πλαίσια επίσημων ελέγχων, αρμοδιότητας του ΕΦΕΤ.

     5. Κατά το 1/3 του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, κατά το 1/3 των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων και κατά το 1/3 του ΕΟΦ, όταν οι μη συμμορφώσεις διαπιστώνονται από υπαλλήλους του ΕΟΦ.

    4. Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται με τη διαδικασία του άρθρου 24 εισπράττονται σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ με τη σύνταξη χρηματικού καταλόγου από τη βεβαιούσα αρχή και με αναφορά της αρχής υπέρ της οποίας κατατίθενται και αποδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για την είσπραξη των προστίμων υπέρ του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας μέσω των ΔΟΥ εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 106 του ν. 2362/1995 (Α΄247).

     1. Για μη συμμόρφωση που διώκεται και ποινικά, οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 23 επιβάλλονται ανεξάρτητα από την άσκηση ποινικής δίωξης.

     2. Αν το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο εκδώσει αμετάκλητη αθωωτική απόφαση για την ίδια πράξη της μη συμμόρφωσης στην οποία, διαπιστώνεται μετά δυνάμεως δεδικασμένου, ότι δεν έχουν τελεσθεί ή λάβει χώρα τα πραγματικά περιστατικά επί των οποίων έχει στηριχθεί η επιβολή της κύρωσης, εκδίδεται υπέρ της επιχείρησης ατομικό φύλλο έκπτωσης του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου, υπό την προϋπόθεση ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει προηγουμένως στην αρμόδια αρχή που εξέδωσε την απόφαση επιβολής του προστίμου επίσημο αντίγραφο της ως άνω αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης του δικαστηρίου.

    

Στοιχεία που καταχωρούνται στο ΚΗΜΟ:

  1. τα στοιχεία ταυτότητας, ο ΑΦΜ και τα στοιχεία επικοινωνίας (ιδίως ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) του υπεύθυνου της μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής,

  2. η έδρα της αγροτικής εκμετάλλευσης με πλήρη στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης όπως έχει δηλωθεί στο ΜΑΑΕ,

  3. η έδρα της μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, με πλήρη στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης,

  4. οι καλλιεργούμενες εκτάσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΟΣΔΕ καθώς είδος − αριθμός ζώων που έχουν δηλωθεί στην ΚΒΔ,

  5. ο αριθμός της εκμετάλλευσης,

  6. το είδος του αρχικού προϊόντος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη και αποτελεί το πρωταρχικό συστατικό του τροφίμου οικοτεχνικής παρασκευής και η κατά προσέγγιση προβλεπόμενη ποσότητα του λαμβάνοντας υπόψη τις αποδόσεις της περιοχής,

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Μακεδονίας-Θράκης

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Θεσσαλονίκης

 

Ταχ. Δ/νση: Γεωργική Σχολή Θέρμης

T.K. : 57001

T.Θ.: 60 014

Πληροφορίες: Αικ.Λέλεκα

Τηλέφωνο: 2310-471 011

Fax: 2310-47 58 56

kepthes1 at minagric.gr

 

Σύμφωνα με το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Θεσσαλονίκης προϋπόθεση χορήγησης της βεβαίωσης είναι ο Αγρότης/τισσα να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων(MAAE).

Τα Γενικά δικαιολογητικά που χρειάζονται για την εγγραφή στο ΜΑΑΕ είναι:

 1. Ηλεκτρονική Εγγραφή

 2. Ταυτότητα

 3. Εκκαθαριστικό

 4. Ε1

 5. Ε3

 6. Άδεια Λαϊκής

 7. Δήλωση Καλλιέργειας: τις τρείς πρώτες σελίδες ΟΣΔΕ

 8. Ασφαλιστική Ενημερότητα ή Βεβαίωση απο τον ανταποκριτή του ΟΓΑ

 9. Δήλωση Καλλιέργειας: τις τρείς πρώτες σελίδες ΟΣΔΕ

 10. Εξουσιοδότηση σε περίπτωση εγγραφής απο τρίτο

 

Η εγγραφή στο ΜΑΑΕ δεν γίνεται απο το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Θεσσαλονίκης αλλά απο τους ίδους ή αν δεν μπορούν οι ίδιοι συνήθως απευθύνονται σε λογιστές στον ΟΠΕΚΕΠΕ(ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ) ή στις Ομοσπονδίες/ Συνεταιριμούς (ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ). Σε κάθε ειδικότερη περίπτωση(Δασεργάτες, Ψαράδες, Νεοεισερχόμενοι κλπ) καλό είναι να επικοινωνούν με το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Θεσσαλονίκης

Διαδικασίες έκδοσης e-παραβόλου:

 1. Πλοηγούμαστε στον Ιστότοπο του "TAXIS" και επιλέγουμε e-παραβόλο

 2. Επιλέγουμε το κουμπί "Χορήγηση Παραβόλου"

 3. Στα τρία πρώτα πεδία της αίτησης επιλέγουμε αντίστοιχα :

  • από την πτυσσόμενη λίστα του πρώτου πεδίου «Φορέας Δημοσίου» την επιλογή «Αγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική –Αλιεία –Οικοτεχνία ΚΗΜΟ,
  • από την πτυσσόμενη λίστα του δεύτερου πεδίου «Κατηγορία Παραβόλου» επιλέγουμε την επιλογή «Επαγγελματίες Αγρότες για Οικοτεχνία -ΚΗΜΟ» και
  • απο την αναπτυσσόμενη λίστα του τρίτου πεδίου «Τύπος Παραβόλου» επιλέγουμε την επιλογή «Εγγραφή ή Ανανέωση από ΚΗΜΟ» οπότε και εμφανίζεται το ποσό του παραβόλου που είναι 10 ευρώ,

  όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.

  Στην συνέχεια συμπληρώνουμε τα υπόλοιπα πεδία με τα προσωπικά μας στοιχεία και πατάμε το κουμπί «Υποβολή Αιτήματος».

  Τέλος εκτυπώνουμε το e-paravolo και αφού το πληρώσουμε με τους τρόπους που υποδεικνύονται στο τέλος της αίτησης συμπληρώνουμε το φάκελο με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για την υπηρεσία της ΔΑΟΚ Θεσσαλονίκης και κατόπιν συννενόησης με τους υπεύθυνους υπαλλήλους παραδίδεται ο φάκελος.

  Αίτημα Χορήγησης Παραβόλου

Αγορές Παραγωγών – Οικοτεχνία

  1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνιστάται Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ), στο οποίο καταγράφονται οι παραγωγοί αλλά και τα είδη των προϊόντων που παράγονται στα πλαίσια της οικοτεχνίας. Για την εγγραφή και την ανανέωση εγγραφής στο ΚΗΜΟ ορίζεται παράβολο δέκα (10) ευρώ.

Έναρξη λειτουργίας μονάδων τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής − Διαδικασία εγγραφής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)

  1. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη από τον υπεύθυνο της μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής που είναι εγγεγραμμένη στο ΚΗΜΟ, ο υπεύθυνος της υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία απώλειας της ως άνω ιδιότητας, έντυπη Αίτηση Διαγραφής από το ΚΗΜΟ.

Έναρξη λειτουργίας μονάδων τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής − Διαδικασία εγγραφής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)

  1. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη από τον υπεύθυνο της μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής που είναι εγγεγραμμένη στο ΚΗΜΟ, ο υπεύθυνος της υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία απώλειας της ως άνω ιδιότητας, έντυπη Αίτηση Διαγραφής από το ΚΗΜΟ.

Δικαιολογητικά για την έναρξη λειτουργίας μονάδων τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και την εγγραφή τους στο ΚΗΜΟ

 1. Το προσωπικό της μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής διαθέτει πιστοποιητικά υγείας τα οποία φυλάσσονται στην επιχείρηση και είναι στη διάθεση των ΔΑΟΚ κατά τον έλεγχο.

Στοιχεία που καταχωρούνται στο ΚΗΜΟ

  1. τα στοιχεία ταυτότητας, ο ΑΦΜ και τα στοιχεία επικοινωνίας (ιδίως ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) του υπεύθυνου της μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής,

Στοιχεία που καταχωρούνται στο ΚΗΜΟ

 1. η έδρα της αγροτικής εκμετάλλευσης με πλήρη στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης όπως έχει δηλωθεί στο ΜΑΑΕ,

Στοιχεία που καταχωρούνται στο ΚΗΜΟ

  1. η έδρα της μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, με πλήρη στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης,

  2. οι καλλιεργούμενες εκτάσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΟΣΔΕ καθώς είδος − αριθμός ζώων που έχουν δηλωθεί στην ΚΒΔ,

  3. ο αριθμός της εκμετάλλευσης,

  4. το είδος του αρχικού προϊόντος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη και αποτελεί το πρωταρχικό συστατικό του τροφίμου οικοτεχνικής παρασκευής και η κατά προσέγγιση προβλεπόμενη ποσότητα του λαμβάνοντας υπόψη τις αποδόσεις της περιοχής,

Εθνικά μέτρα για την ιδιοπαραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση στη βάση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Καν (ΕΚ) 852/2004 και της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του Καν (ΕΚ) 853/2004.

 1. Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα γάλακτος δεν δύναται να ξεπερνά τα 300Kg ημερησίως. Στις συστεγαζόμενες εκτροφές η ανωτέρω ποσότητα μπορεί να αναπροσαρμόζεται μετά από άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής με ανώτατο όριο τα 500Kg ημερησίως.

Εθνικά μέτρα για την ιδιοπαραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση στη βάση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Καν (ΕΚ) 852/2004 και της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του Καν (ΕΚ) 853/2004.

 1. Η δραστηριότητα της ιδιοπαραγωγής στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση υπόκειται σε υποχρέωση καταχώρησης από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή

 2. Η ιδιοπαραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση πραγματοποιείται με τη χρήση γάλακτος που προέρχεται αποκλειστικά από αυτήν.

 3. Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα γάλακτος δεν δύναται να ξεπερνά τα 300Kg ημερησίως. Στις συστεγαζόμενες εκτροφές η ανωτέρω ποσότητα μπορεί να αναπροσαρμόζεται μετά από άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής με ανώτατο όριο τα 500Kg ημερησίως.

 4. Ο χώρος παραγωγής πρέπει να είναι διακριτός, να διαθέτει όλον τον αναγκαίο για την παραγωγή εξοπλισμό και να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κάντε κλίκ για να κατεβάσετε το αρχείο Καν. (Ε.Ε) 852/2004 οι οποίες μπορούν να προσαρμόζονται με βάση το άρθρο 2 και άρθρο 7 της παρούσας

 5. Το προς μεταποίηση γάλα πρέπει υποχρεωτικά να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κάντε κλίκ για να κατεβάσετε το Παράρτημα Κεφαλαίου Ι του τμήματος IX του παραρτήματος III του Κάντε κλίκ για να κατεβάσετε το αρχείο Κανονισμού (Ε.Ε) 853/2004 .

 6. Για την εφαρμογή του HACCP με ευελιξία, πρέπει να γίνεται χρήση του «Γενικού Οδηγού για την Εφαρμογή Συστήματος Βάσει των Αρχών του HACCP για τις Μικρές Γαλακτοκομικές Επιχειρήσεις» του ΕΦΕΤ ο οποίος θα πρέπει να υφίσταται προσαρμογές με βάση τις παρεχόμενες οδηγίες

Εθνικά μέτρα για την προσαρμογή των απαιτήσεων του Παραρτήματος II του Καν (ΕΚ) 852/2004 στη βάση του άρθρου 13 σημείο 3 αυτού για την παραγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης από «μικρές επιχειρήσεις» που παράγουν προϊόντα με παραδοσιακά χαρακτηριστικά ή/ και δραστηριοποιούνται σε περιοχές υποκείμενες σε ειδικούς γεωγραφικούς περιορισμούς.

Υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη του σκοπού του Κάντε κλίκ για να κατεβάσετε το αρχείο Καν. (Ε.Ε) 852/2004 και την αποφυγή επιμολύνσεων:

 1. Η θύρα εισόδου Α΄ υλών, βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας, προσωπικού και η θύρα εξόδου τελικών προϊόντων και προσωπικού δύναται να είναι κοινές.

 2. Επιτρέπεται η μη τήρηση της γραμμικής ροής.

 3. Επιτρέπεται η χρήση κοινού εξοπλισμού για την πλύση τόσο των τροφίμων όσο και των χεριών

 4. Η είσοδος και η έξοδος δύναται να γίνεται απευθείας από τον χώρο παραγωγής.

 5. Ελλείψει χωριστού χώρου επιτρέπεται ο καθαρισμός, η απολύμανση και η αποθήκευση των σκευών εντός του χώρου παραγωγής.

 6. Επιτρέπεται η αποθήκευση πρώτων υλών και τελικών προϊόντων στον ίδιο ψυκτικό θάλαμο.

 7. Επιτρέπεται η αποθήκευση των προϊόντων καθαρισμού σε ειδικό για το σκοπό αυτό ερμάριο τοποθετημένο εντός του χώρου παραγωγής.

 8. Δεν είναι υποχρεωτική η ύπαρξη αποδυτηρίων.

Παρεκκλίσεις από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/ 2004 σε εφαρμογή του άρθρου 7 του Καν. (ΕΚ) 2074/2005 για τα προϊόντα με βάση το γάλα με παραδοσιακά χαρακτηριστικά.

 1. Επιτρέπεται η κατασκευή των τοίχων, των οροφών και των δαπέδων των θαλάμων κατά την πρώτη φάση ωρίμανσης αλλά και των ψυκτικών χώρων κατά την δεύτερη φάση της ωρίμανσης από υλικά που δεν είναι λεία, στεγανά ή απορροφητικά ή ανθεκτικά στη διάβρωση καθώς και η χρήση φυσικών γεωλογικών τοίχων.

 2. Επιτρέπεται η φυσική ξήρανση των τυριών τυρογάλακτος εκτός της εγκατάστασης με τη χρήση κατασκευής σε προφυλαγμένο χώρο και με κατάλληλο προστατευτικό πλέγμα, υπό την προϋπόθεση ότι αποτρέπονται ικανοποιητικά όλες οι πιθανές περιβαλλοντικές πηγές μόλυνσης.

 3. Επιτρέπεται η κατασκευή θυρών και παραθύρων των εγκαταστάσεων από ξύλο.

 4. Επιτρέπεται η χρήση ξύλινων βαρελιών για την ωρίμανση και διάθεση τυριών με παραδοσιακά χαρακτηριστικά. Τα ξύλινα βαρέλια απολυμαίνονται με νερό θερμοκρασίας βρασμού ή με ατμό χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών.

 5. Επιτρέπεται η χρήση ξύλινων αντικειμένων και εξοπλισμού όπως αναδευτήρων, καλουπιών, υποστηριγμάτων και ραφιών από ξύλο, υπό την προϋπόθεση ότι συντηρούνται τακτικά για την προστασία του παραγόμενου προϊόντος από φυσικούς κινδύνους.

 6. Επιτρέπεται η χρήση υφασμάτων (τυρόπανα) για την στράγγιση, ή υφασμάτινων σάκων για την περιτύλιξη των προϊόντων.

 7. Επιτρέπεται η ανάπτυξη επιφανειακής ευρωτίασης κατά το στάδιο της πρώτης ωρίμανσης των σκληρών και ημίσκληρων τυριών.

Τροποποίηση της αριθμ. 4912/120862/5-11-2015 απόφασης

Η αριθμ. 4912/120862/5-11-2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2468), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

Η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της αριθμ. 4912/120862/5-11-2015 απόφασης καταργείται.


 
Επιμέλεια: Ντίνας Θεόδωρος Master Information Systems (μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS