Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Προκηρύξεις

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ, ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΜΑΚ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» (14/2/2020)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 51089/1678
Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί διεθνή (άνω των ορίων) ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, για
την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΚΗΝΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ, ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΜΑΚ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, ανά
τμήμα.
Αριθμός Διακήρυξης: 51089/1678
Προϋπολογισμός: : 666.838,79 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (537.773,22 €, άνευ Φ.Π.Α.)
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους μέσω του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 με Κωδικό ΣΑΕΠ
2019ΕΠ00810106.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού και πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει:
ΤΜΗΜΑ 1, που περιλαμβάνει “Προμήθεια προσωπικού εξοπλισμού για εθελοντές, στελέχη των Υπηρεσιών Πολιτικής
Προστασίας και στελέχη της ΕΜΑΚ” kai αφορά:
 εξοπλισμό για τις αναγνωρισμένες από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής
Προστασίας, οι οποίες αποδεδειγμένα ενεργοποιούνται σε δράσεις πολιτικής προστασίας εντός της διοικητικής
επικράτειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα η ΠΚΜ θα προμηθευτεί κράνη ασφαλείας,
ανακλαστικά καπέλα, προστασίας, φακούς κεφαλής, γυαλιά ασφαλείας, μάσκες προσώπου για προστασία κατά της
φλόγας, γάντια και μπότες ασφαλείας, παντελόνια ασφαλείας, αδιάβροχα παντελόνια και σακάκια, μπουφάν, τσάντες
μεταφοράς.
 εξοπλισμό για 22 στελέχη της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας ΠΚΜ και σε 38 στελέχη Πολιτικής Προστασίας
των 38 Δήμων της ΠΚΜ, (όπως τα παραπάνω είδη).
 εξοπλισμό (από 16 τεμάχια) ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί από τις Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ)
(τζάκετ υψηλού ψύχους Τεχνικός υποδύτης υψηλού ψύχους, Ορειβατικά μποτάκια. Εξοπλισμός (από 6 τεμάχια)
χημικής προστασίας - στολή χημικής προστασίας με βαλβίδα εξωτερικής παροχής αέρα, μπότες).
Εκτιμώμενη αξία 379.045,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (90.970,80€).
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV :
35800000-2 Ατομικός Εξοπλισμός και εξοπλισμός υποστήριξης
ΤΜΗΜΑ 2, που περιλαμβάνει: “Προμήθεια σκηνικού υλικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας”.
Η προμήθεια αφορά σε:
 δύο σκηνές για την λειτουργία της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
 135 σκηνές νοσηλείας/ χειρουργείου που θα διατεθούν σε νοσοκομεία της ΠΚΜ που ανήκουν στην 3η και 4η ΥΠΕ του
Υπουργείου Υγείας
 65 σκηνές που θα δοθούν σε αναγνωρισμένες από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Εθελοντικές Οργανώσεις
Πολιτικής Προστασίας.
Εκτιμώμενη αξία 158.728,22 € πλέον ΦΠΑ 24% 38.094,77€
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV :
39522530-1 Σκήνες
Προσφορές υποβάλλονται για ένα τμήμα ή και για τα δύο τμήματα.
Τόπος Παράδοσης: Θεσσαλονίκη
Γλώσσα: Ελληνική
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522
Διάρκεια του έργου: έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων και τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης ορίζονται στη διακήρυξη και τα
παραρτήματα της.
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 12 μήνες από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των
προσφορών.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό για το Τμήμα 1: επτά χιλιάδες
πεντακόσια ογδόντα ευρώ και ενενήντα λεπτά (7.580,90 €)
και για το Τμήμα 2: τρεις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (3.174.56€) σύμφωνα με το σχέδιο
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV της διακήρυξης.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.
4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά
την υπογραφή της σύμβασης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, δηλαδή
μέχρι και την ημέρα 19-03-2020 και ώρα 15:00 μ.μ στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Προσφορές που θα
υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, την 26-03-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και διαδικασιών, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Προμηθειών της Π.Κ.Μ., 26ης Οκτωβρίου 64, 3ος
όροφος, γραφείο 80. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 30 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής
της προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήτοι από 11-02-2020
Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ. www.pkm.gov.gr.
Διαδικασίες προσφυγής:
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198
ΑΘΗΝΑ 18233 ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: Σύμφωνα με το άρθρο 361 του
Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης.
Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών Π.Κ.Μ.,
26ης Οκτωβρίου 64, τηλ. 2313 319 139 για διαδικαστικά θέματα και τηλ. 2313 719 για τεχνικά θέματα.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ, ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΜΑΚ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» 1924 KB 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ-ΑΑ1&2 499 KB 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.51089/1678/14-02-2020 ΔΙΑΚΉΡΥΞΗΣ 408 KB 

Επιστροφή


 


 

Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜΔιαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ
Ενδιαφέρουν τον πολίτη

VERY MACEDONIA - Περιήγηση στον Ιστότοπο Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ.
Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας
Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
Ενημέρωση για τη λύσσα
Ενημέρωση για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
Ποιότητα Ατμόσφαιρας
Αποτελέσματα δυσοσμίας Κορδελιού
Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΚΜ 2012 - 2014
Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) 
Η ψηφιακή προσβασιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Δικαιολογητικά Υπηρεσιών

Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα
                         
 

Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Άδεια Creative Commons
© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS