Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Προκηρύξεις

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση των ενεργειών των Πακέτων Εργασίας 1, 2 & 4 του έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα αειφορικής διαχείρισης Οικοσυστήματος Λίμνης Δοϊράνης - Integrated sustainable management system of Doirani Lake ecosystem και ακρωνύμιο “Plan D.oiran”» (12/7/2019)

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας 1,2 και 4 του έργου «Ολοκληρωμένο σύστημα αειφορικής διαχείρισης Οικοσυστήματος Λίμνης Δοϊράνης - Integrated sustainable management system of Doirani Lake ecosystem και ακρωνύμιο “Plan D.oiran”», που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg IPA Crossborder Cooperation Programme GREECE- the Former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020”.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):
 71241000-9 Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων,
 72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων,
 73300000-5 Μελέτη και εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων,
79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της σύμβασης.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 86.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 69.758,06 € / ΦΠΑ: 16.741,94 €).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως και την ολοκλήρωση του έργου “Plan D.oiran”, ήτοι 30/09/2020.
Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου υλοποίησης του έργου “Plan D.oiran” τότε αυτοδικαίως παρατείνεται και η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης που θα υπογραφεί στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, κατά ίσο χρονικό διάστημα με την παράταση του έργου.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διακήρυξη για το έργο “Plan D.oiran” 860 KB 
ΤΕΥΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ PLAN DOIRAN ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 283 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ PLAN DOIRAN ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 209 KB 
Διευκρινίσεις για το έργο “Plan D.oiran” 107 KB 
Δεύτερο διευκρινιστικό έγγραφο για το έργο "PLAN DOIRAN" 114 KB 

Επιστροφή
 


 Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜΔιαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ
Ενδιαφέρουν τον πολίτη

VERY MACEDONIA - Περιήγηση στον Ιστότοπο Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ.
Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας
Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
Ενημέρωση για τη λύσσα
Ενημέρωση για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
Ποιότητα Ατμόσφαιρας
Αποτελέσματα δυσοσμίας Κορδελιού
Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΚΜ 2012 - 2014
Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) 
Η ψηφιακή προσβασιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Δικαιολογητικά Υπηρεσιών

Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα
                         
 

Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Άδεια Creative Commons
© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS