Αναζήτηση
Κάντε Like στο Facebook  Ακολουθήστε μας στο twitter

Προκηρύξεις

Προμήθεια Εξοπλισμού για την Ανάπτυξη Συστήματος Παρατηρητήριου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης (10/10/2018)


ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 498296(12749)/9-10-2018
Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί διεθνή (άνω των ορίων) ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ» με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα.
 
Αριθμός Διακήρυξης: 498296(12749)/9-10-2018
Προϋπολογισμός:  800.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (645.161,29€, άνευ Φ.Π.Α.)
 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 με Κωδικό ΣΑΕΠ 2017ΕΠ00810036.
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού και υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
 

  1. ΤΜΗΜΑ 1 , που περιλαμβάνει: 
Πακέτο Εργασίας 1: Προμήθεια Εξοπλισμού Τηλεμετρικών Μετρήσεων, εκτιμώμενης αξίας 177.419,35€, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 42.580,65€.
 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
CPV : 32441000-6 Εξοπλισμός τηλεμετρίας.
 
  1. ΤΜΗΜΑ 2 , που περιλαμβάνει τα εξής:
Πακέτο Εργασίας 2: Προμήθεια Εξοπλισμού του Κόμβου Δεδομένων και του Εικονικού Σταθμού Λήψης Δορυφορικών Δεδομένων για το Παρατηρητήριο, εκτιμώμενης αξίας  440.500,13€, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 105.720,03€.
Πακέτο Εργασίας 3: Προμήθεια Δεδομένων Τηλεπισκόπησης για τη λειτουργία του Εικονικού Σταθμού Λήψης Δορυφορικών Δεδομένων, εκτιμώμενης αξίας  27.241,81€, πλέον ΦΠΑ24%, ήτοι  6.538,03€.
Το σύνολο της εκτιμώμενης αξίας του Τμήματος 2 ανέρχεται το ποσό των 467.741,94€, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 112.258,06€.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
CPV: 48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και 38221000-0 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα) και συμπληρωματικών CPV: JA01-1 Για υλισμικό υπολογιστών και  JA02-4 Για λογισμικό υπολογιστών.
Προσφορές υποβάλλονται για ένα τμήμα ή και για τα δύο τμήματα.
 
Τόπος Παράδοσης:  Θεσσαλονίκη  
 
Γλώσσα:  Ελληνική
 
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522
 
Διάρκεια του έργου:  ‘Εξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και για τα δύο τμήματα.
 
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων και τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης ορίζονται στη διακήρυξη και τα παραρτήματα της.
 
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:  6  μήνες από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών
 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό του πίνακα που ακολουθεί, σύμφωνα με το σχέδιο εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV της διακήρυξης.
ΤΜΗΜΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΕΥΡΩ)
ΤΜΗΜΑ 1 3.548,39 €
ΤΜΗΜΑ 2 9.354,84 €
 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
 
Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η  διακήρυξη, δηλαδή μέχρι και την 09/11/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 15/11/2018, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10:00, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Προμηθειών της Π.Κ.Μ., 26ης Οκτωβρίου 64, 3ος όροφος, γραφείο 80. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήτοι από 09/10/2018
 
Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ. www.pkm.gov.gr.  
    
Διαδικασίες προσφυγής:
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198
ΑΘΗΝΑ 18233 ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
 
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:  Σύμφωνα με το άρθρο 361 του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης.
 
Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών Π.Κ.Μ., 26ης Οκτωβρίου 64, τηλ. 2313 319143 για διαδικαστικά θέματα και τηλ. 2313325552 για τεχνικά θέματα.    
                                                                                                           
 
 

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Παροχή Διευκρινίσεων επί της διακήρυξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ» προϋπολογισμού 800.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 91 KB 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 498296(12749) 38 KB 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ-498296(12749) 815 KB 
ΕΕΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF 498296(12749) 141 KB 
Προμήθεια Εξοπλισμού για την Ανάπτυξη Συστήματος Παρατηρητήριου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης 1577 KB 

Επιστροφή


 


 Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜΔιαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ
Ενδιαφέρουν τον πολίτη

VERY MACEDONIA - Περιήγηση στον Ιστότοπο Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ.
Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας
Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
Ενημέρωση για τη λύσσα
Βίντεο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
Ποιότητα Ατμόσφαιρας
Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΚΜ 2012 - 2014
Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) 
Η ψηφιακή προσβασιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Δικαιολογητικά Υπηρεσιών

Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα
                         
 
 

Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS