Αναζήτηση
Κάντε Like στο Facebook  Ακολουθήστε μας στο twitter

Προκηρύξεις

Προμήθεια Ανταλλακτικών-Ελαστικών και Παροχής Υπηρεσιών Εργασιών Συντήρησης και Επισκευής Υπηρεσιακών οχημάτων και Μηχανημάτων έργου της Μ.Ε.Θ. και της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας (31/1/2018)

«Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων, με τη διαδικασία της Συμφωνίας-Πλαισίου, για την Προμήθεια Ανταλλακτικών-Ελαστικών και Παροχής Υπηρεσιών Εργασιών Συντήρησης και Επισκευής Υπηρεσιακών οχημάτων και Μηχανημάτων έργου της Μ.Ε.Θ. και της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού έως 149.999,96 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05/03/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 09/03/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η προμήθεια ανταλλακτικών-ελαστικών και παροχής υπηρεσιών Εργασιών Συντήρησης και Επισκευής Υπηρεσιακών οχημάτων και Μηχανημάτων έργου της Μ.Ε.Θ., και της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους τους Παραρτήματος  Ι της διακήρυξης 
Τα προς προμήθεια είδη και η παροχή υπηρεσιών κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
 

[50112100-4]- Υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων
[50112000-3]- Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων
[34300000-0 ]- Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους
[34330000-9]- Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών
[34350000-5]- Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως
  
Η μέγιστη εκτιμώμενη αξία της συμφωνία-πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των 149.999,96€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 120.967,71 €), όπως αναλύεται στον σχετικό Πίνακα του Παραρτήματος  ΙΙ.
 Η διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο ορίζεται στο 1 έτος από την υπογραφή αυτής
Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο.
 Η συμφωνία-πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει ποσοστού έκπτωσης επί της τιμής των προμηθευόμενων ανταλλακτικών και της προμήθειας και υπηρεσίας τοποθέτησης ελαστικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας. Η κατακύρωση μπορεί να γίνει συνολικά ή τμηματικά, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ
 

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Προμήθεια Ανταλλακτικών-Παροχή Διευκρινίσεων 127 KB 
ΕΝΤΥΠΟ ΕΕΕΣ 87 KB 
Προμήθεια Ανταλλακτικών-Ελαστικών και Παροχής Υπηρεσιών Εργασιών Συντήρησης και Επισκευής Υπηρεσιακών οχημάτων και Μηχανημάτων έργου της Μ.Ε.Θ. και της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας 644 KB 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς 170 KB 

Επιστροφή
 

Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜΔιαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

VERY MACEDONIA - Περιήγηση στον Ιστότοπο Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ.
Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας
Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
Ενημέρωση για τη λύσσα
Βίντεο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
Ποιότητα Ατμόσφαιρας
Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΚΜ 2012 - 2014
Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) 


Δικαιολογητικά Υπηρεσιών

Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα
                         
 
 

Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS