Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Ν.Σερρών για το έτος 2019» (2/8/2019)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Κ. Καραμανλή 36-Διοικητήριο, Τ.Κ. 62110, Σέρρες, Τηλ. Επικοινωνίας: 2321350357, 2321350362, Fax: 2321350458, e-mail: aggelidis@serres.pkm.gov.gr
ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΩΝ: όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης του Διαγωνισμού.
Ταξινόμηση κατά CPV 30192000-1 Προμήθειες ειδών γραφείου, 30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί, 30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 99.611,56 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Δημόσια σύμβαση προμηθειών.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Από την υπογραφή της έως 31-12-2019.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν προσφορές τόσο για το σύνολο του έργου όσο και μέρος αυτού, για τα είδη τα οποία αναγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης.  Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος της ποσότητας ορισμένου προϊόντος.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες, όπως αναφέρεται στην Διακήρυξη του διαγωνισμού.
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ: Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών (Κωδικός ΝUTS: EL526)
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 1) Τμήμα Προμηθειών, - Κ. Καραμανλή -Διοικητήριο, Τ.Κ. 62110, Τηλ. Επικοινωνίας: 2321350357, 2321350362, Fax: 2321350458, e-mail: aggelidis@serres.pkm.gov.gr, αυτοπροσώπως καταβάλλοντας τη δαπάνη αναπαραγωγής της, που ανέρχεται σε 2,00 €, είτε με courier (με χρέωση του παραλήπτη, πλέον των εξόδων αναπαραγωγής), 2) μέσω της ιστοσελίδας της Π.Ε. Σερρών www.pkm.gov.gr και 3) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr                                    
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: οκτώ (8) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Πρωτόκολλο Υποδ/νσης Οικονομικού-Ανθρ. Πόρων, Κ. Καραμανλή 36, 2ος όροφος, Τ.Κ. 62110 Σέρρες.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: H 2-8-2019 και ώρα 15:00.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: H 22-8-2019 και ώρα 15:00.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: H 28-8-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 2% του προϋπολογισμού των ειδών για τα οποία θα κατατεθούν προσφορές, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: 5% του συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Για επτά (7) μήνες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Πηγή χρηματοδότησης είναι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη του διαγωνισμού.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ: όπως αναφέρονται στην Διακήρυξη του διαγωνισμού.
ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, 18233, Κτίριο Κεράνης, Τηλ. Επικοινωνίας,: 2132141216,  Fax: 2132141229, ιστοσελίδα: http://www.aepp-procurement.gr, e-mail: aepp@aepp-procurement.gr
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.
 
Α/Α Συστήματος: 75245                                    
                                     
                                                                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 
 
                                                                      ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Περίληψη διακήρυξης signed2.8.2019 169 KB 
Διακήρυξη signed2.8.2019 1170 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ2.8.2019 269 KB 
ΤΕΥΔ (σε μορφή pdf)_signed2.8.2019 104 KB 
ΤΕΥΔ (σε μορφή xml)2.8.2019 228 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  
Εμπλεκόμενοι Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Σερρών και Δήμων της  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS