Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διακήρυξη Διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 (10/5/2019)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 279934(2464)/7-5-2019
 
«Διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022».
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Ταχ. δ/νση: Κ.Καραμανλή 36-Διοικητήριο, Τ.Κ. 62110, Σέρρες (Κωδικός ΝUTS: EL526), Τηλ. Επικοινωνίας: 2321350357, 2321350362, Fax: 2321350458, e-mail: aggelidis@serres.pkm.gov.gr, Δ/νση διαδικτύου:  www.pkm.gov.gr
ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Περιφέρεια (μη κεντρική αναθέτουσα αρχή) και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ) με κύρια δραστηριότητα τις Γενικές δημόσιες υπηρεσίες.
ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός.
Ταξινόμηση κατά CPV: 60130000-8 «Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών».
ΦΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ: Έξι (6) Ομάδες δρομολογίων (αφορούν 148 δρομολόγια με λεωφορεία) και προκηρύσσονται ανά ομάδα, μία (1) Ομάδα δρομολογίων (αφορά 58 δρομολόγια με ταξί) και προκηρύσσεται ανά δρομολόγιο (Αναλυτικός πίνακας δρομολογίων παρατίθεται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης).
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.561.627,44 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και δικαιωμάτων προαίρεσης.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: Τα δικαιώματα προαίρεσης της σύμβασης ανέρχονται στο ποσό των 4.765.582,57 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %,  το οποίο δύναται να ασκηθεί όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη του διαγωνισμού.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: η Αναθέτουσα Αρχή, με μονομερή απόφαση του αρμόδιου οργάνου, δύναται να προβαίνει στην  διακοπή της σύμβασης λόγω κατάργησης, συγχώνευσης ή επέκτασης των δρομολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Δημόσια σύμβαση υπηρεσιών.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Από την υπογραφή της έως 31-8-2022 με δυνατότητα χρονικής παράτασης για διάστημα πέντε (5) μηνών.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς τουλάχιστον για ένα δρομολόγιο ή ομάδα κατά περίπτωση όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη του διαγωνισμού.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  που καλύπτουν τις προϋποθέσεις για την μεταφορά μαθητών σύμφωνα με την αριθμ.50025/19-9-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/τ.Β/26-9-2018), όπως ισχύει.
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών (Κωδικός ΝUTS: EL526).
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.: 7/5/2019
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 1) Τμήμα Προμηθειών, Κ. Καραμανλή 36-Διοικητήριο, Τ.Κ. 62110, Τηλ. Επικοινωνίας: 2321350357, 2321350362, Fax: 2321350458, e-mail: aggelidis@serres.pkm.gov.gr, αυτοπροσώπως καταβάλλοντας τη δαπάνη αναπαραγωγής της, που ανέρχεται σε 2,00 €, είτε με courier (με χρέωση του παραλήπτη, πλέον των εξόδων αναπαραγωγής), 2) μέσω της ιστοσελίδας της Π.Ε. Σερρών www.pkm.gov.gr και 3) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr                                     
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Οκτώ (8) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Πρωτόκολλο Υποδ/νσης Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων, Κ.Καραμανλή 36, 2ος όροφος, Τ.Κ. 62110 Σέρρες.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: H 10/5/2019 και ώρα 15:00.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: H 16/6/2019, και ώρα 15:00.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: H 21/6/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00.
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Για έντεκα (11) μήνες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 2% του προϋπολογισμού των δρομολογίων για τα οποία θα κατατεθούν προσφορές, μη συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: 5% του συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Πηγή χρηματοδότησης είναι οι Κ.Α.Π. των δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α., μέσω των οποίων επιχορηγείται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη του διαγωνισμού.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ: όπως αναφέρονται στην Διακήρυξη του διαγωνισμού.
ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, 18233, Κτίριο Κεράνης, Τηλ. Επικοινωνίας,: 2132141216, Fax: 2132141229, ιστοσελίδα: http://www.aepp-procurement.gr, e-mail: aepp@aepp-procurement.gr 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.
Η σύμβαση εμπίπτει στη ΣΔΣ.
 
 
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:72968

Παροχή διευκρινίσεων
 
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μετά την παύση λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της ΕΕ για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) από τις 2-5-2019, το ΕΣΗΔΗΣ προσφέρει τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που αφορά στη σύνταξη και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ - ESPD).
 Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να χρησιμοποιούν την προαναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση για τη σύνταξη του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ – ESPD) που θα υποβάλουν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό.
 
                                                                                             
                                                                           Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
                                                                   Υποδιεύθυνσης Οικονομικού-Ανθρωπίνων
                                                                                               Πόρων
                                                                                   
 
                                                                                    Κοτζάογλου Σωκράτης
 
 

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διακήρυξη_10-05-2019 1395 KB 
ΕΕΕΣ (σε μορφή pdf) 102 KB 
ΕΕΕΣ (σε μορφή xml) 224 KB 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_10-05-2019 176 KB 
Υποδείγματα Οικ. Προσφοράς 192 KB 
Παροχή διευκρινίσεων 112 KB 

ΕπιστροφήΕρωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS