Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Αναζήτηση
Από:   Έως:  
Λέξη - Κλειδί:

Τίτλος Ημερομηνία
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση δώδεκα (12) κλιματιστικών μονάδων και δύο (2) κλιματιστικών μονάδων τύπου ντουλάπας, για τις ανάγκες των Δ/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών, Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, ποσού 17.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 2018. CPV:39717200-3, Κωδ.NUTS:EL526 20/6/2018
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου: «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου πετρελαιοκινήτου 4x4 ημιφορτηγού αυτοκινήτου 2200 έως 3000 cc, ανοιχτού τύπου (pick up), για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Yποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών», προϋπολογισθείσας δαπάνης 34.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 14/6/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια διακρίβωση και την έκδοση των διακριβωτηρίων όλων των εγκατεστημένων μηχ/των & οργάνων των δυο αυτόματων γραμμών του ΚΤΕΟ Σερρών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 ή 9001:2015, CPV 50433000-9, Κωδ. NUTS:EL526 14/6/2018
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ενός φορητού πεχαμέτρου-αγωγιμόμετρου (CPV:38416000-4) με τα παρελκόμενα (redoxe electrode και redox calibration), και δέκα (10) Αντιδραστήρια DPD 1-3 για τη ανίχνευση χλωρίου στο νερό (CPV:33696300-8) » . 6/6/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης), συνολικού πόσού 3.273,85 €, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών για την μετακίνηση των κτηνιάτρων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ.Α.Ο.Κ. της ΠΕ Σερρών στις εκτροφές βοοειδών και αιγοπροβάτων προκειμένου να διενεργηθεί ο έλεγχος και η επιτήρηση των 4 εξωτικών νοσημάτων, από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-12-2018. (CPV:09132100-4), (EL526) 4/6/2018
Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργων ΥΔΤΕ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ ΠΚΜ : 1. "Διευθέτηση χειμάρρου Δυτικού Γαζώρου, προϋπολογισμού: 900.000,00 €" και 2. "Διευθέτηση χειμάρρου Καστρόλακκα, προϋπολογισμού: 510.000,00 €" 30/5/2018
Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας συνολικού προϋπολογισμού 1.722,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την Π.Ε. Σερρών για το χρονικό διάστημα Ιούνιος-Δεκέμβριος 2018 15/5/2018
Ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό έργου: «Έργα Βελτίωσης-Επισκευής Υφιστάμενων Οδοστρωμάτων Εθνικού & Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Κ.Μ.», Υποέργο: «Βελτίωση-επισκευή υφιστάμενων οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Π.Ε. Σερρών α) Ν. Ζίχνης – Αλιστράτης – όρια Νομού Δράμας και β) Σερρών – Νιγρίτας – Αμφίπολης – όρια Νομού Θεσσαλονίκης» 11/5/2018
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, συνολικής αξίας 21.247,97 με Φ.Π.Α., για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη σύναψη της σύμβασης με τον ανάδοχο του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την με αρ. 87348/647/19-3-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC002834855),συνολικού προϋπολογισμού 415.300,41 € άνευ Φ.Π.Α., CPV 09132100-4, 091342009, Κωδ. NUTS:EL526 27/4/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας συνολικού προϋπολογισμού 2.333,76 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και Ιατρού Εργασίας συνολικού προϋπολογισμού 1.968,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την Π.Ε. Σερρών για το χρονικό διάστημα Μάιος-Δεκέμβριος 2018 3/4/2018
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΩΣ 31-12-2019 22/3/2018
Προκήρυξη ανάθεσης μελέτης με τίτλο: "ΜΠΕ για αρδευτικά 5Κ και Μαυροθάλασσας και επικαιροποίηση μελέτης" 14/3/2018
Ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, για την παροχή γενικών υπηρεσιών με τίτλο : " Συντήρηση - Επισκευή των χώρων πρασίνου Διοικητηρίου και κτιρίων διοίκησης Π.Κ.Μ. στην Π.Ε. Σερρών ", προϋπολογισμού 24.800,00€ 1/3/2018
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός Έργου : " Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού φραγμάτων Λιθοτόπου, Συμβολής και Υδροληψιών Υ1, Υ2, Υ3 " 28/2/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ 4Χ4 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 2300 ΕΩΣ 3000 cc, ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (PICK UP), ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 34.000,00 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ). 22/2/2018
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός Έργου : " Άρση κινδύνου στα τεχνικα έργα των ποταμών Στρυμόνα και Αγγίτη" 1/2/2018
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός Έργου : " Αποκατάσταση βατότητας λόγω κατολισθήσεων στην επαρχιακή οδό Νιγρίτας - Θερμών" 1/2/2018
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός Έργου : " Άρση κινδύνου από κατολισθήσεις στην επαρχιακή οδό Σερρών - Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου" 24/1/2018
Ηλεκτρονικός διεθνής δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών με τίτλο : " Αποκατάσταση ορατότητας οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Σερρών" 24/1/2018
Ηλεκτρονικός διεθνής δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την παροχή γενικών υπηρεσιών και προμήθειας υλικών με τίτλο : "Επείγουσες επεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών στο οδικό δίκτυο για την αποφυγή ατυχημάτων"" 18/1/2018
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x