Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανανέωση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου του Σαπακόλη Πέτρου του Άγγελου με έδρα το Βορεινό του Δήμου Αλμωπίας (16/7/2019)

Η Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π. Ε. Πέλλας ανανέωσε με την με αριθ. πρωτ. Φ.14.15/8/2/234366(998) από 16-7-2019 απόφασή της (ΑΔΑ: ΩΟΥΟ7ΛΛ-ΒΓΟ) την με αριθ. Φ.14.15/8/1/525514(3045) από 24-12-2015 άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου του Σαπακόλη Πέτρου του Άγγελου, με έδρα δραστηριότητας το Βορεινό του Δήμου Αλμωπίας, για τέσσερα (4) έτη από την αρχική ημερομηνία λήξης της (ήτοι έως τις 24-12-2023).
Προσφυγή κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί από την κοινοποίηση της, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών από την δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου εντός 60 (εξήντα) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999 - ΦΕΚ Α΄97).
 
 Επιστροφή

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πέλλας
Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Πέλλας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Διοικητήριο, Έδεσσα, Τ.Κ. 58200, τηλ. 2381351,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS