Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


4η Τροπ. της 592/19 απόφασης για το υπομέτρο 6.3 (6/6/2019)

 

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά                                                                    και Επενδυτικά Ταμεία
 
                                                                                                
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                              
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ                                 
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &                                  Έδεσσα,05  Ιουνίου 2019
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΛΛΑΣ                                                       Αριθ.Πρωτ.350448(10439)
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ           
                                               

Ταχ. Δ/νση     : Διοικητήριο

Ταχ. Κώδικας : 58200
Πληροφορίες  : ΕΔΕΣΣΑ-58200                                          ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
                         Ν.Μπασινά-Α.Μούσιου
Τηλέφωνο       : 2381351382-2381351328
Πληροφορίες  : ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-58100
                       : Π.Γεωργιάδου-Α.Καλιωτάκη
Τηλέφωνο       : 2381352319-2381352304
  
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα :«4η Τροποποίηση της αρ. 592/23-1-2019 Απόφασης «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020»
 
Από την ΔΑΟΚ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ ανακοινώνεται η 4η τροποποίηση της αρ. 592/23-1-2019 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020»:
 
Άρθρο 1
Το άρθρο 5 «Περίοδος, τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους αναφοράς 2018» αντικαθίσταται ως εξής:
«Περίοδος, τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους αναφοράς 2018
1. Περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας και περίοδος έκδοσης αποφάσεων ένταξης
α) Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 22 Μαρτίου 2019 έως και 25 Ιουνίου 2019 και ώρα 1 μετά το μεσημέρι. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 25 Ιουνίου 2019.
β) Ως περίοδος έγκρισης αυτών ορίζεται η μετά την 26η Ιουνίου 2019 περίοδος σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 της παρούσας.
2. Τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας:
Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, από τις 26 Ιουνίου 2019 έως και τις 15 Ιουλίου 2019 (στην περίπτωση που η αίτηση στήριξης αποσταλεί ταχυδρομικά, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου), οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.»
Άρθρο 2
Η παράγραφος 7 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 5 να υποβάλλουν εγγράφως εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο της αίτησης στήριξης στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.»
 
Κατά λοιπά ισχύει η με αρ. 592/23-1-2019 απόφασή μας.
Μ.Ε.Π.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
 
 
ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 
 
 
 
 
 
                                                                                        
 
 
 
 
 

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
4η Τροπ. της 592/19 απόφασης για το υπομέτρο 6.3 505 KB 

Επιστροφή

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πέλλας
Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Πέλλας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Διοικητήριο, Έδεσσα, Τ.Κ. 58200, τηλ. 2381351,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS