Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Αναζήτηση
Από:   Έως:  
Λέξη - Κλειδί:

Τίτλος Ημερομηνία
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ,ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 22/3/2018
2η Παροχή Διευκρινίσεων 21/3/2018
Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου :”ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” 19/3/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών “Τεχνικού Ασφαλείας για τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσ/νίκη (έδρας και Μ.Ε.Θ.)” 16/3/2018
Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Συνδιοργάνωση - φιλοξενία της “8ης Διεθνούς Συνάντησης για τον Τουρισμό του Δρόμου του Μεταξιού” του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών στη Θεσσαλονίκη» 16/3/2018
Παροχή Διευκρινίσεων επί της διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Λογισμικού για τις ανάγκες της ΠΚΜ 16/3/2018
Διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων της εταιρείας «ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «DEBRIEF», σχετικά με την αριθμ. πρωτ. 97813 (3053)/26-2-2018 διακήρυξη (ΑΔΑ:ΨΟΚΩ7ΛΛ-2ΨΩ και ΑΔΑΜ:18PROC002718866), που αφορά το συνοπτικό Διαγωνισμό, κατά το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, για την υλοποίηση Ενεργειών Δημοσιότητας των Κοινωνικών Συμπράξεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 8/3/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) 2014-2020», ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» 26/2/2018
Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Λογισμικού για τις ανάγκες της ΠΚΜ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού 621.210,24€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 23/2/2018
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοιχτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου:“Επιτήρηση και δημόσιος έλεγχος παραγωγής οστρακοειδών - μίσθωση σκάφους έτους 2018-2019”, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 16/2/2018
Πρόσκληση για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διαχείρισης Ποιότητας & Γρ.Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω πάγιου κατ' αποκοπή χορηγήματος για το έτος 2018 15/2/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Ανανέωση ετήσιας συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων Υπηρεσιών έδρας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2018» 14/2/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 13/2/2018
Προμήθεια Ανταλλακτικών-Παροχή Διευκρινίσεων 12/2/2018
Πρόσκληση για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας της Αυτοτελούς Δ/νσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, των γραφείων Αιρετών, του Περιφερειακού Συμβουλίου και λοιπών υποστηρικτικών υπηρεσιών που στεγάζονται στο κεντρικό κτήριο της Βασιλίσσης Ολγας 198 9/2/2018
Προμήθεια Ανταλλακτικών-Ελαστικών και Παροχής Υπηρεσιών Εργασιών Συντήρησης και Επισκευής Υπηρεσιακών οχημάτων και Μηχανημάτων έργου της Μ.Ε.Θ. και της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας 31/1/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Δημιουργία εξατομικευμένης πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες και ανοιχτά δεδομένα μέσω κινητών συσκευών για ηλικιωμένους» με ακρωνύμιο Mobile-Age, με απευθείας ανάθεση 23/1/2018
Πρόσκληση για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της ΠΚΜ μέσω πάγιου κατ' αποκοπή χορηγήματος για το έτος 2018 19/1/2018
Ορθή επανάληψη της πρόσκλησης για ανάρτηση του έργου της καθαριότητας της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού 19/1/2018
Παροχή Διευκρινίσεων επί της διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου “Δράσεις Προώθησης της Μακεδονικής Κουζίνας” 18/1/2018
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x