Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Μ.Ε.Θεσσαλονίκης (13/3/2020)

Επιβάλλουμε, με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 165832 (3978)/13-03-2020 απόφαση της Υπηρεσίας στην επιχείρηση «Αφοί Χ. & Σ. ΧΡΥΣΑΦΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με έδρα στην οδό Ν. Καζαντζάκη 6β στην Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και το άρθρο 50 παράγραφος της ΥΑ 91354/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 109034/2018 (ΦΕΚ τ. Β΄ 4913/2018)», πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00€), διότι στις 20 Ιανουαρίου 2020 ελεγκτές στης Υπηρεσίας μας πήραν δείγμα εις διπλούν του προϊόντος ενισχυτικό πετρελαίου “DIESEL FUEL SUPPLEMENT + catane boost, 32 FL.OZ”του οίκου POWER SERVICE PRODUCTS, από το κατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης επί της οδού Ν. Καζαντζάκη 6β στην Θεσσαλονίκη η οποία και το εισήγαγε και κατόπιν εξέτασης του από το ΓΧΚ χαρακτηρίστηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ως προς τις ενδείξεις στην συσκευασία του, γιατί ενώ ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον Καν 1272/2008/ΕΚ (CLP) δεν φέρει σύμφωνα με τα άρθρα 17 (παράγραφοι γ, δ & στ), 18, 19, 21 και 22 του Κανονισμού αυτού α) Τις δηλώσεις επικινδυνότητας H 350 “Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο”, H335 “Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη”, β) Το εικονόγραμμα GHS09, ενώ ταξινομείται ως Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, χρόνιος κίνδυνος κατ. 2 Η411 και φέρει την δήλωση επικινδυνότητας H411 γ) Τον ορθό αναγνωριστικό κωδικό του προϊόντος Περιέχει: Αποστάγματα (πετρελαίου) βαρέα παραφινικά κατεργασμένα με υδρογόνο, Απόσταγμα πετρελαίου ελαφρά κατεργασμένα με υδρογόνο δ) Δηλώσεις προφύλαξης P κατά παράβαση της παραγράφου 6 του άρθρου 50 και της παραγράφου 1β, σημείο 34 του άρθρου 66 της ΥΑ 91354/2017Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS