Αναζήτηση

Δελτία Τύπου


Καθορισμός μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων της Π.Ε. Θεσ/νίκης, ανά διοικητική μονάδα – έδρα καθώς και επιμερισμός των αδειών αυτών ανά έδρα και κατηγορία. (13/9/2017)

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων της Π.Ε.
Θεσ/νίκης, ανά διοικητική μονάδα – έδρα καθώς και επιμερισμός των αδειών αυτών ανά
έδρα και κατηγορία Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ, Ε.Δ.Χ. − ΕΙΔΙΜΙΣΘ και Ε.Δ.Χ. - ΕΙΔΙΜΙΣΘ−ΑΜΕΑ. ή
μετατροπή υφιστάμενης άδειας σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν.4070/2012»


ΑΠΟΦΑΣΗ
H ΑΝΤΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ: 87, Α΄, 07/06/2010)
2. Το Προεδρικό Διάταγμα 133/2010 « Οργανισμός Λειτουργίας των Υπηρεσιών της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.» (ΦΕΚ: 226, Α΄, 27/12/2010), όπως αυτό
τροποποιήθηκε με την Αριθ. Πρωτ.: 81320+77909/01-12-2016 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδ.-Θράκης. (ΦΕΚ: 4302, Β΄, 30/12/2016).
3. Την υπ’ αριθ. 9752/2014 (03−06−2014) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης, με την οποία ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες
Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας για την περίοδο 01−09−2014 έως 31−08−2019.
4. Την Αριθ. Πρωτ.: Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 642/20-02-2017 ,παρ. β)12 (ΦΕΚ: 102/ΥΟΔΔ/06-03-2017)
απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Παράταση θητείας
Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες
Κεντρικής Μακεδονίας.
5. Την Αριθ. Πρωτ.: Οικ. 30194(391)/27-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.» (ΦΕΚ: 322, Β΄, 07/02/2017).
6. Την Αριθ. Πρωτ.: Γ.Π.Κ.Μ.οικ. 82/10-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας περί τοποθετήσεων Προϊσταμένων & Αναπληρωτών Προϊσταμένων Γενικών
Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
7. Την Αριθ. Πρωτ.: Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 107/12-01-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας «Ορισμός Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης
της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.»
8. Την Αριθ. Πρωτ.: οικ. 230687(3760)/09-06-2017 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Μ.Ε.
Θεσ/νίκης περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής. (Φ.Ε.Κ.: 2136, Β΄, 22/06/2017)
2
9. Τις διατάξεις του Ν. 4070/12 (ΦΕΚ: 82, Α΄, 2012), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
μεταγενέστερα και σήμερα ισχύει με το άρθρο 31 του Ν. 4313/14. (ΦΕΚ: 261, Α΄, 2014).
10. Τις αριθ.: οικ. Α 18774/1488/19-04-2012, οικ. Α 20534/1646/04-05-2012, οικ. Α
24679/2067/31-05-2012, Α 28480/2481/07-02-2013, Α37465/3515/13/15-01-2015
εγκυκλίους του Υ.Υ.Μ. & Δ.
11. Τα από 28.12.2012 δημοσιευθέντα στοιχεία απογραφής πληθυσμού για το έτος 2011 της
Εθνικής Στατιστικής Αρχής. (ΦΕΚ: 3465, Β', 2012)
12. Το Αριθ. Πρωτ.: 24018/18/6/2015 έγγραφο της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.
13. Την Αριθ. Πρωτ.: οικ. 35310/6855/31-01-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο,
σύμφωνα με το με το άρθρο 106 του Ν. 4070/12 και τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν.
14. Την Αριθ. Πρωτ.: 216023/199/31-05-2017 απόφαση συγκρότησης επιτροπής του άρθρου 85
παρ. 3 του Ν. 4070/12 καθώς και τα πρακτικά γνωμοδότησης αυτής.
15. Την αριθ.: 40/28-08-2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με θέμα
“Έγκριση χορήγησης νέων και μετατροπής υφιστάμενων αδειών Ε.Δ.Χ. στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας.”
16. Τον υφιστάμενο αριθμό αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ανά Διοικητική μονάδα − Έδρα στην Π.Ε.
Θεσ/νίκης, σύμφωνα με την εφαρμογή του ειδικού μηχανογραφικού συστήματος
κωδικοποίησης εδρών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στο διαδικτυακό περιβάλλον του αρμόδιου
Υπουργείου.
17. Την ανάγκη καθορισμού ανά έδρα του μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ & ΕΙΔΙΜΙΣΘ), καθώς και προσδιορισμού ανά έδρα της διαφοράς μεταξύ
του μέγιστου αριθμού αδειών και των υφιστάμενων αδειών αντίστοιχα.
18. Τις σημερινές ανάγκες εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α. Καθορίζουμε τον μέγιστο αριθμό αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων με επιμερισμό κατά κατηγορία (ΤΑΞΙ,
ΕΙΔΙΜΙΣΘ, ΕΙΔΙΜΙΣΘ-ΑΜΕΑ), ανά έδρα της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, μετά την εφαρμογή του
μαθηματικού τύπου Α=[(Π+Πν)/1000]*Σi, όπως περιγράφεται με τους αντίστοιχους υπολογισμούς,
σε πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Β. Οι υπολογισμοί στον πίνακα ανά έδρα της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, να γίνουν λαμβάνοντας υπόψη
τις παραδοχές και παραμέτρους που πρότεινε η γνωμοδοτική επιτροπή της παραγράφου 3 του
άρθρου 85 του Ν. 4070/12 στις συνεδριάσεις της.
Αναλυτικότερα εφαρμόζεται ο μαθηματικός τύπος:
Μέγιστος αριθμός: Α =[(Π+Πν)/1000]*Σi όπου:
• Π μόνιμος πληθυσμός της έδρας σύμφωνα με την απογραφή του 2011 της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής.
• Πν = 0 (εγκύκλιος Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών με αριθμό Α20534/1646/ 04.05.12)
• Σi = 1,5 όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 85 του ν. 4070/12. και 1,8 για την
έδρα της Θεσσαλονίκης
Όταν από τους υπολογισμούς προκύπτουν δεκαδικά ψηφία γίνεται στρογγυλοποίηση στην
πλησιέστερη ακέραιη μονάδα, ενώ το υπόλοιπο του {Α} είναι οι άδειες ΤΑΞΙ.
Η μετατροπή υφιστάμενων αδειών ΕΔΧ−ΤΑΞΙ σε ΕΔΧ−ΕΙΔΙΜΙΣΘ ή ΕΙΔΙΜΙΣΘ. ΑΜΕΑ καθώς και η
χορήγηση νέων αδειών ΕΔΧ θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 85, 106 και 111 του Ν.
4070/12, της Υ.Α. με αριθμό οικ Α/49536/4711/12 (ΦΕΚ: 3357Β/17.12.2012): “Διαδικασία
ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης
(Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΙΜΙΣΘ)” κατά τα οριζόμενα στο ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και κάθε
άλλης σχετικής διάταξης.
Γ. Αναλυτικότερα:
Καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός αδειών Ε.Δ.Χ.−ΤΑΞΙ ή Ε.Δ.Χ.−ΕΙΔΙΜΙΣΘ ή ΕΙΔΙΜΙΣΘ. ΑΜΕΑ
μόνο για τις έδρες της Π.Ε. Θεσσαλονίκης για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις για χορήγηση
νέων αδειών ή μετατροπή υφιστάμενης , ήτοι:
1. Για την έδρα της Π.Ε. Θεσσαλονίκης ο βασικός συντελεστής (1,8) δεν προσαυξάνεται.
2. Για τις έδρες της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (εκτός Θεσσαλονίκης) ο βασικός συντελεστής
(1,5) δεν προσαυξάνεται.
3. Ο πίνακας υπολογισμού του μέγιστου αριθμού αδειών ΕΔΧ-ΤΑΧΙ. ΕΔΧ−ΕΙΔΙΜΙΣΘ ή
ΕΙΔΙΜΙΣΘ. - ΑΜΕΑ περιλαμβάνεται στο συνημμένο αρχείο της δημοσίευσης. Παρακαλώ κάντε λήψη του αρχείου για την ενημέρωσή σας.

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Καθορισμός μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων της Π.Ε. Θεσ/νίκης, ανά διοικητική μονάδα – έδρα καθώς και επιμερισμός των αδειών αυτών ανά έδρα και κατηγορία. 231 KB 

Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS