Αναζήτηση

Αρμοδιότητες Περιφέρειας

 
Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα "Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) 863 KB 
 
 
Ορισμός και Αρμοδιότητες Αντιπεριφερειαρχών
 
Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6Υ0Σ7ΛΛ-ΠΚ3) 151 KB 
Ορισμός υπεύθυνων τομέων ευθύνης στους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 78ΥΡ7ΛΛ-19Σ) 144 KB 
 
 
Ορισμός Προέδρου, Μελών και Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής
 
Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Ορισμός Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. και εκλογή Τακτικών μελών αυτής 101 KB 
Ορισμός Προέδρου και Αντιπεριφερειαρχών ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 148 KB 
Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής 136 KB 
 
 
Αρμοδιότητες Περιφερειάρχη
& Μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων και εξουσιοδοτήσεων υπογραφής
 
Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
H υπ΄αρίθμ. οικ.681758(9156)/31-10-2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών Έδρας και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. (ΑΔΑ: 6ΓΙ37ΛΛ-6ΝΑ) 278 KB
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ απόφαση υπ΄ αριθμ. οικ.602161(8148)/25-9-2019 (ΑΔΑ: Ω9ΛΥ7ΛΛ-Κ68) 848 KB
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων Πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» απόφαση υπ΄ αριθμ. οικ.570607(7712)/12-9-2019 (ΑΔΑ: 6Μ1Τ7ΛΛ-ΘΗ3) (ΦΕΚ 3475/τ.Β/16-09-2019) 484 KB
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Εκτελεστικού Γραμματέα» σε Προϊστάμενους Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας απόφαση 571569(7718)/13-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΔΞ7ΛΛ-Θ5Γ)
(ΦΕΚ 3508/τ.Β/19-09-2019)
398 KB 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του «Σημείου Αναφοράς» της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας κα Κοινωνικής Μέριμνας - απόφαση οικ.29973(6698)/23-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΕΤΤ7ΛΛ-26Κ)
3η τροποποίηση της οικ. 30158(388)/27-01-2017 απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων - απόφαση οικ. 529979(6699)/23-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΕΤΔ7ΛΛ-ΝΟ8)
(ΦΕΚ 4915/τ.Β/02-11-2018)
160 KB 
2η Τροποποίηση της οικ. 30158(388)/27-01-2017 απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων - απόφαση οικ.241583(3105)/17-05-2018 (ΦΕΚ 2323/τ.Β/20-06-2018) 123 KB 
2η Τροποποίηση της οικ. 30110(385)/27-01-2017 απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων - απόφαση οικ.241582(3104)/17-05-2018 (ΦΕΚ 2323/τ.Β/20-06-2018) 123 KB 
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης» – απόφαση 223928(2895)/09-05-2018 (ΦΕΚ 1662/τ.Β/14-05-2018) 166 KB 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στον Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και αλληλεγγύης - απόφαση 183515(2482)/16-04-2018 (ΑΔΑ: 6ΦΖ07ΛΛ-8Δ1), ΦΕΚ 1501/τ.Β΄/02-05-2018 101 KB 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στην Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας - απόφαση 183528(2484)/16-04-2018 (ΑΔΑ:6ΚΜ37ΛΛ-ΙΧΝ)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στον Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών και Επικοινωνιών - απόφαση 183523(2483)/16-04-2018 (ΑΔΑ:6ΓΜΠ7ΛΛ-Γ91) (ΦΕΚ 1478/τ.Β/27-04-2018)
152 KB 
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» σε Προϊσταμένους υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - απόφαση 110263(1569)/05-03-2018 (ΦΕΚ 929/τ.Β/16-03-2018) 180 KB 
Τροποποίηση της οικ. 30158(388)/27-01-2017 απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - απόφαση 30672(393)/17-01-2018 (ΦΕΚ 364/τ.Β/08-02-2018) 176 KB 
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Πιερίας και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής – απόφαση οικ.516661(3003)/06-12-2017 (ΦΕΚ 4436/τ.Β/ 15-12-2017) 119 KB
Τροποποίηση της υπ΄αρίθμ 221857(3593)02-06-2017 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» - απόφαση 430515(6385)/31-08-2017 (ΦΕΚ 3709/τ.Β/20-10-2017) 131 KB
Παροχή εξουσιοδότησης Υπογραφής «Με εντολή Αναπληρώτριας Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας» - απόφαση 370307(2917)/07-09-2017 (ΦΕΚ 3626/τ.Β/13-10-2017) 212 KB
Εξουσιοδότηση Άσκησης Αρμοδιοτήτων επί απο- φάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - απόφαση Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 2883/26-09-2017 (ΦΕΚ 3606τ.Β/12-10-2017) 155 KB 
Τροποποίηση της υπ΄αρίθμ. 294546(764)/14-07-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Κιλκίς περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς – απόφαση 389387(945)/19-09-2017 (ΦΕΚ 3573/τ.Β/11-10-2017) 157 KB
Παροχή εξουσιοδότησης Υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας» - απόφαση 411540(2398)/02-10-2017 (ΦΕΚ 3558/τ.Β/10-10-2017) 179 KB
Συγκρότηση Γραφείων Αγροτικής Οικονομίας, Γραφείων-Κτηνιατρείων και Γραφείου Αλιείας σε Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - απόφαση 303408(4736)/06-09-2017 (ΦΕΚ 3419τ.Β/28-09-2017) 2651 KB 
Τροποποίηση της υπ΄αρίθμ. 234943(3791)/12-06-2017 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» - απόφαση 359066(5244)/31-08-2017 (ΦΕΚ 3300/τ.Β/20-09-2017) 127 KB
Συγκρότηση Γραφείων Τουρισμού στη Διεύθυνση Τουρισμού (ΠΚΜ) της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - απόφαση 303410(4737)/12-09-2017 (ΦΕΚ 3274τ.Β/18-09-2017) 155 KB 
Τροποποίηση της υπ' αριθ. οικ. 230687(3760)/09.06.2017 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» - απόφαση 347207(5148)/23-08-2017 (ΦΕΚ 3224τ.Β/15-09-2017) 158 KB 
Παροχή εξουσιοδότησης Υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας» σε Προϊσταμένους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Πιερίας - απόφαση 353333(200)/14-08-2017 (ΦΕΚ 3148/τ.Β/11-09-2017) 173 KB
Παροχή εξουσιοδότησης Υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας» - απόφαση 336901/(3038)/11-08-2017 (ΦΕΚ 2974τ.Β/30-08-2017) 210 KB 
Παροχή εξουσιοδότησης Υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Κιλκίς» σε Προϊσταμένους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κιλκίς - απόφαση 294550(765)14-07-2017 (ΦΕΚ 2666/τ.Β/31-07-2017) 174 KB
Παροχή εξουσιοδότησης Υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Κιλκίς» - απόφαση 294546(764)/14-07-2017 (ΦΕΚ 2665/τ.Β/31-07-2017) 223 KB
Παροχή εξουσιοδότησης Υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής» σε Προϊσταμένους της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - απόφαση 01.α/(488)/14-07-2017 (ΦΕΚ 2664τ.Β/31-07-2017) 154 KB 
Παροχή εξουσιοδότησης Υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας» σε Προϊσταμένους της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - απόφαση 288560/(2368)/12-07-2017 (ΦΕΚ 2646τ.Β/28-07-2017) 163 KB 
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 30140(386)/27-01-2017 απόφασης (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας), απόφαση 287381/(4573)/10-07-2017 (ΦΕΚ 2640τ.Β/28-07-2017) 174 KB 
Παροχή εξουσιοδότησης Υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Σερρών» σε προϊσταμένους της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - απόφαση 280631/(734)/07-07-2017 (ΦΕΚ 2625τ.Β/27-07-2017) 155 KB 
Παροχή εξουσιοδότησης Υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» σε προϊσταμένους της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - απόφαση 277723/(4429)/06-07-2017
& Παροχή εξουσιοδότησης Υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και Πολιτισμού» - απόφαση 277726(4430)/06-07-2017 (ΦΕΚ 2539τ.Β/21-07-2017)
171 KB 
Παροχή εξουσιοδότησης Υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Σερρών» - απόφαση 280614/(733)/07-07-2017 (ΦΕΚ 2516τ.Β/20-07-2017) 223 KB 
Παροχή εξουσιοδότησης Υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος» - απόφαση 274494/(4370)/05-07-2017 (ΦΕΚ 2504τ.Β/20-07-2017) 174 KB 
Παροχή εξουσιοδότησης Υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής» - απόφαση 01.α/(449)/23-06-2017 (ΦΕΚ 2348τ.Β/11-07-2017) 223 KB 
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 30110(385)/27-01-2017 απόφασης (Γενικές Αρμοδιότητες) - απόφαση 243018(3917)/16-06-2017
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 30201(393)/27-01-2017 απόφασης (Αυτοτελών Υπηρεσιών ΠΚΜ) - απόφαση 243024(3919)/16-06-2017 (ΦΕΚ 2187/τ.Β/27-06-2017)
169 KB 
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 30168(389)/27-01-2017 απόφασης (Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας) - απόφαση 243015(3916)/16-06-2017
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 30194(391)/27-01-2017 απόφασης (Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών) - απόφαση 243022(3918)/16-06-2017 (ΦΕΚ 2172/τ.Β/26-06-2017)
167 KB 
Παροχή εξουσιοδότησης Υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» - απόφαση 234943(3791)/12-06-2017 (ΦΕΚ 2137/τ.Β/22-06-2017) 152 KB 
Παροχή εξουσιοδότησης Υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» - απόφαση 230687(3760)/09-06-2017 (ΦΕΚ 2136/τ.Β/22-06-2017) 202 KB 
Παροχή εξουσιοδότησης Υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ» - απόφαση 222533(3623)/02-06-2017
Παροχή εξουσιοδότησης Υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» - απόφαση 222426(3621)/02-06-2017 (ΦΕΚ 2101/τ.Β/19-06-2017)
170 KB 
Παροχή εξουσιοδότησης Υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» - απόφαση 221857(3593)/02-06-2017
Παροχή εξουσιοδότησης Υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» - απόφαση 222529(3622)/02-06-2017 (ΦΕΚ 2091/τ.Β/19-06-2017)
156 KB 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξης και Περιβάλλοντος - απόφαση 30158(388)/27-01-2017 (ΦΕΚ 516/τ.Β/21-02-2017) 171 KB 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής - απόφαση 30149(387)/27-01-2017
& Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Οργανικών Μονάδων της ΠΚΜ και παροχή εξουσιoδότησης υπογραφής (γενικές αρμοδιότητες) - απόφαση 30110(385)/27-01-2017 (ΦΕΚ 390/τ.Β/10-02-2017)
152 KB 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής - απόφαση 30140(386)/27-01-2017
& Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Αυτοτελών Υπηρεσιών της ΠΚΜ και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής - απόφαση 30201(393)/27-01-2017 (ΦΕΚ 335/τ.Β/08-02-2017)
159 KB 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών - απόφαση 30194(391)/27-01-2017 (ΦΕΚ 322/τ.Β/07-02-2017) 158 KB 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής - απόφαση 30168(389)/27-01-2017
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής - απόφαση 30197(392)/27-01-2017
Παροχή εξουσιοδότησης Υπογραφής «Με εντολή Εκτελεστικού Γραμματέα» - απόφαση 30216(394)/27-01-2017 (ΦΕΚ 229/τ.Β/01-02-2017)
152 KB 
 
Τελευταία ενημέρωση: 29/10/2019Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS